Påverkan i praktiken under 2012

En av de viktigaste delarna av bolagsstyrning handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Här visar vi ett par fall av vårt arbete under 2012.

H&M

H&M, kritiserades under året av TV-programmet Kalla Fakta för undermåliga arbetsförhållanden och oacceptabelt låga löner i Kambodja och Bangladesh.

H&M är ett av våra viktigaste innehav och därför undersökte vi bakgrunden till anklagelserna.  Slutsatsen blev att vi fortfarande har förtroende för H&M:s sätt att arbeta med sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Låga löner ett problem i textilbranschen

Det finns ingen tvekan om att låga löner är ett allvarligt problem för klädbranschen. Att betala löner som inte går att leva på är inte acceptabelt. För att kunna bli en hållbar bransch krävs levnadslöner.  

Vi tror på en politisk lösning, med lagstadgade rimliga minimilöner i kombination med rätten att organisera sig. Det är därför avgörande att företagen arbetar för fri organisationsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar även hos sina underleverantörer.  H&M har ett mycket bra arbete när det gäller detta. Två exempel på att H&M:s satsning är seriös är samarbetet med svenska fackföreningsrörelsen och projektet Better Factories Cabodia med International Labour Organisation (ILO).

Vi följer frågan om levnadslöner

Vi kommer att följa H&M:s arbete med levnadslönefrågan eftersom vi anser att den är mycket viktig för framtiden. FN, där ILO ingår, har också uttryckt att textilindustrin spelar en viktig roll för utvecklingen av välstånd i fattiga länder. Vi följer därför frågan om levnadslön i alla de bolag som vi har investerat i. En för branschen enhetlig definition av begreppet levnadslön skulle till exempel underlätta en uppföljning.  


 

TeliaSonera

Vi har haft kontakt med TeliaSonera vid flera tillfällen sedan 2005. Det har handlat om frågor och krav som rör bolagets uppförandekod, korruptionsrisker och mänskliga rättigheter. Eftersom de har genomfört många av våra krav har vi valt att tills vidare stå kvar som ägare och fortsätta att påverka.

Vi uppmärksammade TeliaSonera på korruptionsrisker och andra etiska risker redan då de började göra affärer i Centralasien. År 2005 krävde vi att de skulle komma med en redovisning av hur bolagets uppförandekod följs . Dialogen har fortsatt och TeliaSonera har hela tiden hävdat att de har haft de ökande riskerna under kontroll.

Etisk kod för mänskliga rättigheter

Under 2011 kopplades bolaget till frågan om brott mot mänskliga rättigheter i samband med att regimer som köpt utrustning från de svenska bolagen hade använts för att avlyssna, bevaka och spåra politiska dissidenter. Vi tog upp frågan på bolagsstämman samma år och inför bolagsstämman 2012 hade vi förberett ett förslag till bolagsstämman. Detta gick ut på att justera de dåvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

TeliaSoneras styrelse ställde sig positiv till förslaget och hade redan innan stämman fattat beslut om att justera bolagets etiska kod.

Granskning med fokus på yttrandefrihet

Våren 2012 sände SVT ett granskande reportage som handlade om TeliaSoneras verksamhet i en rad icke-demokratiska länder i Centralasien. Programmet förde fram allvarliga anklagelser och vi inledde därför en intensiv dialog med både bolaget och huvudägaren svenska staten.

Dialogen ledde till att TeliaSonera beslöt genomföra en extern granskning av TeliaSoneras hållbarhetsarbete med särskilt fokus på yttrandefrihet och integritetsfrågor. Parallellt påbörjades också ett internt arbete för att utveckla riskanalysen, stärka rapporteringen, öka transparensen och utbilda medarbetarna i mänskliga rättigheter.

Korruptionsgranskning för affärer i Uzbekistan

Under hösten fortsatte medias granskning av TeliaSoneras verksamhet med fokus på Uzbekistan. En oberoende utredning av TeliaSoneras affärer i Uzbekistan initierades av ägarna. Rapporten presenterades den 1 februari 2013 och riktade allvarlig kritik mot bolaget. Något lagbrott kunde inte slås fast men heller inte uteslutas.

Som ett resultat av rapporten valde vd:n att avgå och stora delar av styrelsen, kom efter krav från KPA Pension och andra större ägare, att bytas ut vid bolagsstämman 2013. Utöver detta har åklagaren vid riksenheten mot korruption inlett en förundersökning.

Vi följer upp och fortsätter påverka

TeliaSonera har genomfört många av våra krav och därför har vi valt att tills vidare stå kvar som ägare. Bolaget har infört etiska riktlinjer och håller idag på med att införa ett bättre regelsystem kring korruption och mänskliga rättigheter.

Vår bedömning är att förutsättningarna för ett ansvarsfullt agerande är bättre nu än någon gång tidigare i TeliaSoneras historia och att vi gör mer nytta som aktiva ägare än passiva säljare. Vi kommer att följa företagets rapportering och kontinuerligt utvärdera vårt engagemang.