Påverkan i praktiken under 2013

En av de viktigaste delarna av bolagsstyrning handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Här visar vi ett par fall av vårt arbete under 2013.

Boliden

På1980-talet hade det svenska gruvbolaget Boliden en större mängd miljöfarligt avfall. Chile var på den tiden världens största producent av koppar och hade lika god kompetens som Sverige i att hantera avfall. Boliden besökte det chilenska företaget Promel som uppgav att de kunde bearbeta avfallet i sina smältugnar och sedan ta hand om resterna på ett ansvarsfullt sätt. 20 000 ton avfall skeppades därefter till Promel i Arica. Innan avfallet hann slutbehandlas gick dock Promel i konkurs. Längre fram fattade de lokala myndigheterna beslut om att bygga bostäder på platsen. Det har i sin tur lett till att många människor lidit skada på grund av det miljöfarliga avfallet, och idag är det förbjudet att hantera avfall på detta sätt.

Uppföljning av stämningsansökan

2013 stämdes Boliden av flera av de drabbade chilenska byborna. Stämningsansökan är inlämnad i svensk domstol. KPA Pension har kontaktat Boliden i denna fråga och även om hur bolaget hanterar miljöfarligt avfall. Vi bedömer att Boliden idag har en tillfredsställande hantering av farligt avfall och att det inte finns någon risk att det som hände för 30 år sedan inträffar igen för Bolidens del.

Händelsen visar på behovet av tydliga interna regler när det gäller miljöfarligt avfall, speciellt i länder där myndigheterna inte skyddar medborgarna vid miljörisker. Om domstolen finner att Boliden har begått något fel ska bolaget självfallet rätta sig efter detta.

 


 

TeliaSonera

Redan under 2011 kopplades TeliaSonera ihop med frågor om brott mot mänskliga rättigheter. Det handlade då om att regimer hade köpt utrustning från de svenska bolagen som sedan användes för att avlyssna, bevaka och spåra politiska dissidenter. KPA Pension förberedde därför ett förslag till årsstämman 2012. Förslaget innebar att stämman skulle besluta att ge bolagets styrelse i uppdrag att justera de dåvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. TeliaSoneras styrelse ställde sig positiv till förslaget och hade redan innan stämman fattat beslut om att justera bolagets etiska kod.

Intensiv dialog med Telia och staten

Sedan dess har KPA Pension haft en intensiv dialog med bolaget och även träffat huvudägaren svenska staten. Det har resulterat i att TeliaSonera tagit beslut om en extern granskning av deras hållbarhetsarbete med särskilt fokus på yttrandefrihet och integritetsfrågor. Parallellt började de med ett internt arbete för att utveckla riskanalys, stärka rapportering, öka transparens och utbilda medarbetarna i mänskliga rättigheter.

Under hösten 2013 fortsatte medias granskning av TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan. I en rad reportage påstås företaget ha använt mutor för att bedriva verksamhet i landet. Företaget har kategoriskt tillbakavisat alla anklagelser, men man har samtidigt initierat en extern granskning av sin verksamhet. Åklagaren vid riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning. Vid årsskiftet var inga av undersökningarna klara och vi kommer fortsätta att ha en tät dialog med bolaget för att försäkra oss om att de håller fokus på frågorna.

 


 

Västsahara

Västsahara är ett av världens mest glesbefolkade områden med ett par hundratusen invånare i mestadels ofruktbar sand- och stenöken. Sedan 1970-talet är Västsahara ockuperat av Marocko. Omkring halva Västsaharas befolkning bor i flyktingläger i södra Algeriet och runt hälften bor kvar i det ockuperade Västsahara. Det finns ett flertal företag som har verksamhet i Västsahara trots att det enligt FN:s juridiska experter innebär att företaget därmed bryter mot Internationella överenskommelsen om civila och politiska rättigheter och den Internationella överenskommelsen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Vårt beslut - sälja investeringar

KPA Pension har under de senaste åren granskat de bolag som har aktiviteter i Västsahara och vi har varit i kontakt med Föreningen Västsahara, en del av Afrikagruppen, och Olof Palmes Internationella Center (OPIC) för att få ytterligare information i frågan. Dessa båda organisationer är helt eniga om att situationen för befolkningen i Västsahara är mycket problematisk och att företag som utvinner naturresurser där utan tvekan bidrar till att situationen består. Som ett resultat av granskningen har vi beslutat att sälja av investeringarna i flera företag med Västsaharakopplingar.