Påverkan i praktiken 2014

En av de viktigaste delarna av bolagsstyrning handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Här visar vi ett par fall av vårt arbete under 2014.

Stora Enso

Tidskriften Veckans Affärer och i TV4:s Kalla fakta har rapporterat om förekomsten av barnarbete i Stora Ensos delägda dotterbolag Bulleh Shah i Pakistan. Bulleh Shah tillverkar papper av returmaterial och jordbruksprodukter. Förpackningsverksamheten i Bulleh Shah Packaging bildades under 2013. Stora Enso äger 35 procent av kapitalet. Barnarbete är ett utbrett problem i Pakistan och cirka 3 miljoner barn beräknas arbeta i landet.

Hur vi agerat

Eftersom vi anser att förekomsten av barnarbete är oacceptabel tog vi direkt kontakt med Stora Enso, som sedan tidigare har anslutit sig till de internationella normer som rör barnarbete. Bolaget uppger att inget barnarbete förekommer i Bulleh Shahs verksamhet. De har dock varit medvetna om att leverantörer och underleverantörer till dotterbolaget anlitar leverantörer där barnarbete förekommer. Det finns barn som arbetar i jordbruket med vetefiberproduktion och med insamling av returpapper.

Stora Ensos handlingsplan

Vid mötet med Stora Enso träffade vi Bulleh Shahs ansvariga chef för hållbarhet, som presenterade företagets strategi för att komma tillrätta med problemen med barnarbete och arbetsförhållanden som förekommer bland bolagets underleverantörer.

Vi ser mycket allvarligt på att Stora Enso har brustit i sin information till aktieägarna och att investeringen i Bulleh Shah gjordes trots att det förekom barnarbete hos underleverantörerna. Det är dock positivt att Stora Enso och Bulleh Shah beslutat att etablera en starkt engagerad lokal organisation med ett strukturerat program för att utbilda, revidera och certifiera sina leverantörer. Målet är att eliminera barnarbete i leverantörsledet utan att de barn som redan är involverade kommer till skada.

TeliaSonera

TeliaSonera har under flera år haft en koppling till frågeställningar om brott mot mänskliga rättigheter och korruption i samband dotterbolagsaktiviteter i Eurasien. KPA Pension genom funktionen ansvarsfullt ägande har därför haft en intensiv dialog med bolaget. TeliaSonera har undersökt och reviderat sin verksamhet med bland annat en reviderad uppförandekod och förstärkt intern kontroll. Bolaget har också utbildat personalen i hållbarhet och blivit transparenta mot marknaden beträffande hållbarhet.

Besök på plats

Hösten 2014 deltog vi på en resa arrangerad av TeliaSonera till Kazakstan och Uzbekistan. Ingen av dessa unga länder är demokratiskt styrda och utmaningarna för TeliaSonera är därför stora. Bolaget har stärkt sin roll gentemot dotterbolagen och arbetar med att implementera en ansvarsfull företagsmodell. KPA Pension och ett antal andra svenska investerare deltog i ett möte med telekomministeriet i Uzbekistan där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter togs upp. TeliaSoneras ställning förstärktes av att 40 procent av aktieägarna var närvarande. KPA Pensions ägardialog med TeliaSonera kommer att fortsätta med samma fokus på mänskliga rättigheter och antikorruption, eftersom det trots stora framsteg fortfarande finns korruptions- och barnarbetesproblematik i regionen.

Power Wind Partners

Förutom att föra en aktiv dialog med företagen vi investerar i väljer vi ibland alternativa placeringar vars inriktning bidrar till en hållbar framtid för människa och miljö. Ett exempel är Proventus Power Wind Partners (PWP) som KPA Pension och Folksam äger tillsammans med FAM. Bolaget äger sex landbaserade vindkraftparker som årligen kan producera 0,26 TWh el. Elproduktionen från de 47 vindkraftverken kan värma cirka 13 000 eluppvärmda småhus.