Påverkan i praktiken fall 2015

En av de viktigaste delarna i vårt påverkansarbete handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Två företag som vi jobbat med och som varit särskilt uppmärksammade under 2015 är SCA och Swedbank.

SCA

Hygienföretaget SCA:s affärsflygplan och representation diskuterades livligt i media under 2015. Flygplanen användes bland annat för att transportera styrelse, ledning och affärskollegor till representationsjakter där flera ledande näringslivsföreträdare samt i vissa fall även deras anhöriga deltog. Bland deltagarna fanns också Folksams förre vd och ordförande.

Oberoende granskning genomfördes

Folksam med dotterbolag ställde tidigt krav på en extern och oberoende granskning av händelserna. En sådan granskning genomfördes och av den framgår att det inte har begåtts några lagbrott och att SCA följt sitt eget regelverk, men också att hanteringen i vissa fall varit bristfällig och att resurserna överutnyttjas. Bland annat hade flera av resorna inte fakturerats. För Folksams del innebar detta att resekostnader i samband med representationen debiterats först i efterhand. Styrelse och ledning för SCA har efter detta bytts ut och vi fortsätter nu att fokusera på SCA:s stora hållbarhetsutmaning – att minska sina koldioxidutsläpp. Händelserna i SCA visar att det är viktigt att granska företag både ur ett generellt hållbarhetsperspektiv och på vilket sätt interna regler är utformade och hur de följs upp.

Swedbank

Under hösten 2015 uppmärksammades att två av medlemmarna i Swedbanks koncernledning gemensamt investerat i vissa fastighetsbolag. Enligt Swedbank har dessa affärer utförts i överensstämmelse med bankens interna regler men har trots detta varit olämpliga. Därför har engagemanget i fastighetsbolaget avvecklats och bankens styrelse har skärpt det interna regelverket i syfte att ytterligare skydda banken mot intressekonflikter. Vi ser detta som positivt eftersom regler och regelefterlevnad är centralt när det gäller förtroende. Vi utövar i detta fall påverkan främst genom arbetet i Swedbanks valberedning där Folksams vd ingår. Vi är också angelägna om att bankens interna regelverk håller samma höga kvalitet som dess arbete med övriga hållbarhetsfrågor.

Total

Under 2012 uppgav Total att de på uppdrag av det statliga marockanska oljebolaget satt igång prospektering av ett stort offshoreområde i det ockuperade Västsahara. I ett yttrande, som publicerades 2002 av FN: s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, slogs det fast att prospektering och utvinning av naturresurser i icke-självstyrande territorier som Västsahara är olagligt om den genomförs i strid med folkets intressen och önskemål. Denna typ av verksamhet kan knytas till brott mot FN: s Global Compact Principles 1 och 2 om de mänskliga rättigheterna och motsvarande riktlinje IV i OECD: s riktlinjer för multinationella företag, samt kapitel II i FN: s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Vi inledde därför en dialog med Total i syfte att bolaget skulle visa hur de säkerställde att verksamheten i Västsahara skulle bedrivas i linje med internationell rätt och med det Västsaharianska folkets intressen och önskemål i fokus. Sedan 2012 har vi haft ett antal kontakter med Total bland annat genom brev, möte och genom samarbete med andra ägare.

Total har bekräftat sitt tillbakadragande från spaningsavtalet vid offshoreblocket i Västsahara. Avtalet löpte ut i början av december 2015 och företaget beslutade att inte förlänga det. Orsaken till att det avslutats beror troligen både på ekonomiska faktorer och ett lågt oljepris men den intensiva bolagsstyrningsdialog som vi och andra ägare har bedrivit har säkerligen också bidragit.

Kakaoinitiativ

Vi har skrivit under investerarbrev avseende barnarbete och levnadsvillkor bland kakaobönder. Breven skickades till följande bolag: Nestlé, Hershey, Mondelez, Lindt, Olam, Cargill, Barry Callebaut. Uppföljningsmöten har hållits med samtliga bolag och som nästa steg planeras en dialog med International Cocoa Initiative.

Palmoljeinitiativ

Vi deltar i ett initiativ som för en dialog med palmoljeproducenter. Målet är att bolagen ska förbättra sitt miljö- och sociala arbete. Palmolja har en omfattande negativ påverkan på miljön och biologisk mångfald eftersom stora områden av regnskog skövlas för att ge plats åt odlingarna. När skogen bränns blir det dessutom stora utsläpp av koldioxid. Palmolja används framför allt inom livsmedelstillverkning. Under året har initiativet utvidgats till att även omfatta köpare av palmolja, däribland globala jättar som Pepsico, Procter & Gamble och Unilever.

Stämmoförslag till oljebolag

Vi lade tillsammans med en mängd andra investerare fram ett aktieägarförslag till årsstämmorna i de stora oljebolagen BP och Shell. Förslaget, med rubriken "Strategic resilience for 2035 and beyond", går ut på att bolagen ska utöka sin årliga rapportering gällande: löpande utsläpp av växthusgaser, utvärdering av projektportföljen gentemot Internationella energiorganet IEA:s scenarier, planer för forskning och utveckling inom fossilfri energi och investeringsstrategier, relevanta nyckeltal och bonussystem samt klimatpolitiska ställningstaganden. Vi röstade också för motsvarande förslag vid årsstämman i Statoil. Styrelserna i samtliga tre bolag rekommenderade sina aktieägare att godkänna förslagen, som därmed antogs av respektive stämma. Detta faktum är en viktig milstolpe när det gäller att få bolagens ledningar att lyssna till de ansvarsfulla aktieägarna.

Carbon Risk Initiative

Tillsammans med flera andra investerare undertecknade vi ett brev till de 20 bolagen i MSCI World som står för de största CO2-utsläppen. I brevet uppmanades bolagen att återkomma med handlingsplaner och policyer för hur de ska minska utsläppen. Breven har lett till flera telefonmöten med bolagen under 2015 och flera telefonmöten är planerade för 2016.