global-bild.jpg

Koldioxidavtryck från vår verksamhet

Vi arbetar aktivt med att minska våra koldioxidutsläpp. Det har vi gjort sedan 1998 då vi som ett av de första finansiella företagen i Europa miljöcertifierades enligt ISO 14001. Målet är att vår egen verksamhet ska vara helt fossilfri år 2030.

Vi arbetar ständigt med att minska våra koldioxidutsläpp. Uppvärmning och tjänste- och arbetsresor är de viktigaste källorna för utsläpp av koldioxid i vår verksamhet. 2018 års sammanställning visar en minskning av koldioxidutsläppen med en procent jämfört med 2017.

Fördelning av CO2 

Uppvärmning genom fjärrvärme ger låga utsläpp

Vårt kontor är klassad som ”Green building”, vilket innebär minskad energiförbrukning med 25 procent jämfört med kraven i Boverkets byggregler. Våra lokaler värms upp med fjärrvärme som till stor del produceras av biobränslen. All el vi förbrukar i fastigheten är Bra Miljövalsmärkt.

 

Resor

Eftersom våra kunder finns i hela Sverige är tjänsteresorna av naturliga skäl det som skapar mest koldioxidutsläpp. Enligt KPA Pensions resepolicy sker alla inrikesresor kortare än 60 mil och en restid på maximalt 4 timmar med tåg.

Därför vill vi främst ta tåget

Tåg är det miljövänligaste resesättet räknat på utsläpp per person. Tåg släpper ut 0,006 g koldioxid/km. Flyg 122 g/km och bil 163 g/km.


Utsläppskompensation genom trädplantering

Vi kompenserar för våra koldioxidutsläpp genom trädplantering i Vi-skogen kring Victoriasjön i Afrika. Ett nyplanterat träd absorberar koldioxid under cirka tio år den årliga kompensationen i efterskott och motsvarar det dubbla av det faktiska beräknade utsläppen.


Årlig miljörapport

Varje år kontrolleras vårt miljöarbete av DNV GL. I samband med deras miljörevision följer vi upp vårt arbete i en rapport. Där redovisar vi vilka aktiviteter vi har genomfört och hur väl vi lyckas i vårt miljöarbete.

 

Relaterade artiklar

Hållbarhetsstyrning

Vårt miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på miljön. Arbetet bygger på en vision om KPA Pension i ett hållbart samhälle.

Läs mer