Fastigheter_800x533.jpg

En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Genom att KPA Pensions kunder pensionssparar hos oss får vi kontinuerligt in pengar som vi måste förvalta på bästa möjliga sätt. Kunderna ska få en så trygg och etisk avkastning som möjligt, alltid genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. För att sprida riskerna fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag. Därför investeras kundernas pengar i räntebärande värdepapper, aktier, så kallade specialplaceringar (onoterade tillgångar) – och fastigheter. Fastigheter utgör 7 procent av totala värdet av tillgångar. Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick det totala värdet på våra fastigheter till cirka 10,7 miljarder.  

Tre fokusområden under 2017

  • Energi och klimat: Vår energianvändning omfattar uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel och kyla. Vi analyserar löpande energianvändningen i hela fastighetsbeståndet och arbetar kontinuerligt för att förbättra energiprestandan. Utfall för KPA Pension 2017: 118,5 kWh/kvm

  • Miljöcertifieringar: Under 2017 har vi haft en hög ambition att miljöcertifiera våra fastigheter och har inlett ett stort antal certifieringsprocesser.

  • Gröna hyresavtal: Målet är att så många som möjlight av alla ny-och omförhandlade kommersiella hyresavtal ska vara gröna. Inom dessa tre områden har vi arbetat aktivt tillsammans med vår förvaltningspartner Newsec för att höja kunskapsnivån och initiera nya, mer hållbara arbetssätt och rutiner. All inköpt el till fastigheterna är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Grundkravet för Bra Miljöval är att all el ska vara förnybar, men miljömärkningen ställer även hårda krav på den förnybara elproduktionen. KPA Pension klimatkompenserar hela verksamheten genom Vi-skogen och det gäller även de direktägda fastigheterna. 

Etik

Vi har ett etiskt förhållningssätt till förvärv, förvaltning och uthyrning. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för människa och miljö. Vi utesluter helt verksamheter som skadar människor. Därför hyr vi inte ut lokaler företag som producerar vapen, tobak, alkohol eller företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

 

Relaterade artiklar

Samarbete utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer flera organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

blomslinga-2_2_RGB.png
)