Hållbarhetsstyrning

Vårt miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på miljön. Arbetet bygger på en vision om KPA Pension i ett hållbart samhälle.

Styrande policy

KPA Pensions hållbarhetspolicy som beslutats av respektive styrelse i KPA Pension anger övergripande;

 • Hållbarhetspolicyn ska hjälpa oss att upprätthålla och förbättra vårt uppdrag gentemot våra kunder, samhället, miljön och kommande generationer.
 • Vd för respektive bolag ska fastställa riktlinjer som närmare anger målen för bolagets hållbarhetsarbete och hur uppföljning ska ske.

Mer detaljerat anger hållbarhetspolicyn att:

 • Erbjudanden och kapitalförvaltning: Vi ska ha ett innehåll i våra försäkringar och pensionssparande som styr mot hållbarhet.  Vid skadereglering ska vi agera långsiktigt, hållbart och effektiv och vi ska investera våra kunders medel både lönsamt och hållbart.
 • Egen drift: Vi ska leva som vi lär genom att personal, resor och kontor tydligt återspeglar vår ambition som ledande i omställning mot hållbarhet.

Syfte med miljöriktlinje

KPA Pensions syfte med miljöriktlinjen är att:

 • motsvara intressenters förväntningar på ett engagerat och trovärdigt varumärke avseende miljö,
 • ange styrande externa ramverk, målsättning och inriktning för miljöarbete,
 • ange hur miljöarbetet ständigt utvecklas och följs upp,
 • ange hur miljöarbete kommuniceras till intressenterna samt
 • utgöra Vd beslutad riktlinje avseende miljö.

Styrande externa ramverk

KPA Pension har undertecknat FN-överenskommelsen om miljöanpassning av verksamheten (UNEP) baserat på begreppet hållbar utveckling.

Miljöarbetet har därmed sin utgångspunkt i internationella konventioner som rör miljöarbetet samt till svenska förhållanden anpassade mål:

 • de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • de 16 svenska miljökvalitetsmålen
 • generationsmålet

Målsättning och inriktning

KPA Pensions miljöarbete utgör en integrerad del i verksamheten. Miljöarbetet bygger på vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Målsättningen för KPA Pensions miljöarbete är att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet det vill säga placering av tillgångar och i egen drift.

Inriktningen är att:

 • utifrån vid varje tidpunkt beslutad policy och riktlinje ha ett ledningssystem som är standardiserat, certifierbart, kommunicerbart och transparent,
 • använda ett livscykelperspektiv i värdekedjan, från leverantörer till kunder,
 • integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster,
 • endast placerar i värdepapper avseende företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa påverkan på miljön,
 • placerar i fastigheter som förvaltas med målsättning att över tiden minska miljöpåverkan,
 • mäta, styra och över tiden hantera miljöpåverkan avseende den egna driften och i investeringar,
 • öppet kommunicera vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan, samt främja kunskapsutbyte och samverkan inom miljöområdet,
 • ställa krav på våra leverantörer enligt vår uppförandekod för inköp,
 • bygga upp och upprätthålla en hög kompetens inom miljö bland KPA Pensions alla medarbetare,
 • följa lagar och förordningar inom miljöområdet samt,
 • arbeta för ständig förbättring och förebyggande av miljöpåverkan.

 

 
blomslinga-2_2_RGB.png