hander_466x250.jpg

Klimatgranskat sparande

KPA Pension är medlemmar i Montreal Carbon Pledge sedan 2015. Det innebär att vi förbinder oss att mäta och redovisa aktieportföljens koldioxidavtryck. Avtrycket redovisas enligt en överenskommelse inom Svensk Försäkring i form av koldioxidavtryck i förhållande till portföljföretagens intäkter.

Enligt detta mått uppgick KPA Pensions koldiox­idavtryck baserat på portföljens sammansättning vid utgången av 2017 till 17,4 (15,9) ton per omsatt miljon kronor. Motsvarande siffra för MSCI World var 25,9 (24,4). Detta innebär att koldioxidavtrycket ser ut att ha ökat mellan 2016 och 2017, men det är ingen faktisk ökning utan går att härröra till valutakursförändringar. I dollar var KPA Pensions koldioxidavtryck 2017 142,7 ton per omsatt miljon USD jämfört med 144,7 ton för 2016.

  Omsättning Ton CO2 per
  mkr mUSD mkr mUSD
 Portfölj 2017 2016  
 KPA Pension  17,4 142,7  15,9  144,7 
 MSCI World  25,9 212,2  24,4  221,7 
 Tabelltext: Data från MSCI ESG Research Inc.
 

Det låga koldioxidavtrycket jämfört med jämförelse­index MSCI World beror på att KPA Pension, i enlig­het med de etiska investeringskriterierna, avstått från att investera i vissa bolag med stora koldioxidutsläpp och kolberoende bolag.

Tack för en klimatgranskad investering

När kommuner och landsting försäkrar sin pensionsskuld i KPA Pension så bidrar de till mindre koldioxidutsläpp i atmosfären – mot om pensionspengarna hade varit investerade i jämförbara globala aktier. Det tjänar både miljön och pensionsspararna på.

Vi vill bli ännu bättre

Men det räcker inte. Vi ser att det är de stora svenska industriföretagen som släpper ut mest koldioxid. Därför kommer vi att fortsätta påverka och kräva att energianvändningen sker på ett smartare sätt. När det gäller olja- och gasbolagen kommer vi att fortsätta vara en krävande investerare som vill se en omställning till mer förnybara energikällor.

Genom att fortsätta att granska och påverka företag, minskar vi långsiktigt klimatrisken och därmed också risken för lägre avkastning. Stort tack till alla som har varit med och bidragit till ett klimatgranskat pensionssparande.

 
klimatgranskat_sparande_stor.gif

Ladda ner symbolen

Här ovan hittar du vår symbol för ett klimatgranskat sparande. Du kan ladda ner den och använda i ert eget material.

Ladda ner symbolen

)