Vårt miljöarbete

Miljöriktlinjerna är grunden för vårt miljöarbete. Syftet med riktlinjerna är att ställa minst lika höga krav på oss själva som vi ställer på andra.

Vårt miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på miljön. Arbetet bygger på en vision om KPA Pension i ett hållbart samhälle.

Vårt miljöarbete utgår från våra miljöriktlinjer

Agenda 2030

FN:s globala utvecklingsmål utgör ett globalt ramverk som ska vara uppfyllt till 2030. Några av delmålen under de globala målen i Agenda 2030 är riktade till länder, men ger en bra bild för oss som företag vilka åtgärder vi behöver medverka i för att målen ska uppnås. 

 
Vårt miljöarbete påverkar hela vår verksamhet genom att vi:

  • Är sparsamma med resurser och successivt går över till att använda förnybara naturresurser i vår administration.
  • Integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
  • Endast placerar i värdepapper i företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa miljöpåverkan.
  • Öppet kommunicerar vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan samt främjar kunskapsutbytet och samverkan inom miljöområdet.
  • Ställer krav på våra leverantörer så att de, efter en anpassningsperiod, arbetar med sina miljöfrågor på samma sätt som vi arbetar med våra.
  • Bygger upp och upprätthåller en hög kompetens inom miljöområdet bland våra medarbetare.
  • Följer lagar och förordningar inom miljöområdet, arbetar för en ständig förbättring och för att minska föroreningar.

Vi har också undertecknat FN-överenskommelsen om miljöanpassning av verksamheten (UNEP) baserat på begreppet hållbar utveckling.

Varje år kontrolleras vårt miljöarbete av Det Norske Veritas.  I samband med deras miljörevision följer vi upp vårt arbete i en rapport. Där redovisar vi vilka aktiviteter vi har genomfört och hur väl vi lyckas i vårt miljöarbete.

 

Relaterade artiklar

hander_466x250.jpg

Vi reducerar och kompenserar för koldioxidutsläpp

1998 blev vi som ett av de första finansiella bolagen i Europa miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att minska vårt eget utsläpp av koldioxid. Sedan 2003 har vi klimatkompenserat våra egna utsläpp.

Läs mer

blomslinga-2_2_RGB.png