KPA sänker återbäringsräntan

2001-09-28

Återbäringsräntan på KPAs privata pensionsförsäkring och premiebestämd tjänstepension sänks från nuvarande 5 procent till 3 procent från och med den 1 oktober. Sänkningen gäller både befintligt och nytt sparande.

Bakgrunden till sänkningen är den fortsatt negativa börsutvecklingen och den ökade osäkerheten i världsekonomin sedan terrorattacken i USA.
– Försiktighetsprincipen gäller i vår verksamhet och vi tvingas därför anpassa återbäringsräntan till de omständigheter som råder. Avkastningen under ett enskilt år har dock väldigt liten påverkan på den pension som försäkringstagarna får och avgörs istället av hur väl vi som förvaltare lyckas förränta kapitalet under de oftast 30-50 år som sparandet sker, säger Jan Paju, vd för KPA Liv.

Jämfört med fondsparande av olika slag är traditionell försäkring alltjämt en betydligt säkrare sparform. Detta eftersom det finns en garanterad ränta om 3 procent på insatt kapital som lämnas även under ett år då börserna haft kraftigt fallande kurser överlag.

Hög återbäringsränta i snitt

Den genomsnittliga återbäringsräntan för KPA har hittills i år varit 7,3 procent. Återbäringsräntan anges före skatt och kostnader relaterade till kapital och fastställs utifrån den förväntade kapitalavkastningen.

Den återbäringsränta som tillfaller försäkringstagarna baseras på resultatet av bolagets förvaltning. Hur stor återbäringsräntan blir varierar över tiden. När återbäringsräntan överstiger den garanterade nivån, fördelas överskottet ut till försäkringstagarna. Under ett år då det förvaltade kapitalet sjunkit i värde, används överskott från tidigare år för att ge försäkringstagarna den garanterade räntan om minst 3 procent.

För mer information kontakta:

Jan Paju, vd KPA Liv, tel. 08-665 06 84, 070-548 68 03
Anne-Lie Öberg, pressekreterare, tel. 08-665 48 72, 070-374 40 33 
Presstelefon: 070-652 62 20

)