De kommunalanställdas pensioner säkra i KPA

2004-03-22

KPA betalar inte någon hög kapitalförvaltningsavgift till Folksam. Vid halvårsskiftet 2003 avvecklades KPA Kapitalförvaltning AB. KPA övergick då till att köpa kapitalförvaltning från Folksam. Anledningen till beslutet var att spara pengar, säger Bertil Repfennig, vd för KPA.

Bertil Repfennig vill förtydliga att det arvode KPA betalar Folksam för kapitalförvaltningen är marknadsmässigt.
När KPA 2003 skrev avtal med Folksam utformades kapitalförvaltningsavgiften som en trappa, vilket innebär att arvodet sjunker i takt med att den förvaltade kapitalvolymen växer. Redan nu har avgiftsnivån sänkts kraftigt jämfört med när KPA skötte kapitalförvaltningen i egen regi.
- Kostnaderna för kapitalförvaltningen har alltså redan sjunkit jämfört med tidigare. Med växande volymer kommer kostnaderna för kapitalförvaltningen att sjunka ytterligare, påpekar Bertil Repfennig.

KPA äventyrar inte de kommunalt anställdas avtalspensioner

De avgifter KPAs kunder betalar för sina försäkringar hör till de absolut lägsta i branschen. Även bolagets driftskostnader hör till branschens lägsta i förhållande till premievolym, under fem procent. Driftskostnaderna kan hållas låga bland annat tack vare KPAs samordning med Folksam vad gäller kapitalförvaltning, IT samt ekonomi- och lönehantering. Samordningsvinsterna uppskattas till 100 miljoner kr/år, allt sedan Folksam köpte KPA. Också KPAs avkastning visar konkurrenskraft: åren 2001 och 2002 var den bäst i branschen på traditionell pensionsförsäkring.

Säkerhetsbelastning av rättviseskäl

Bakgrunden till den ”säkerhetsbelastning” som bygger upp KPAs ekonomiska buffert är legala krav samt krav från Finansinspektionen att livförsäkringsbolag ska ha en så kallad solvensmarginal. Det innebär att för varje inbetald premie måste det finnas ett överskott på minst fyra procent. Denna marginal kan åstadkommas på två sätt: antingen genom att befintliga kunder avstår överskott för att skapa marginal för nytt sparande eller genom att nya sparare finansierar detta genom en säkerhetsbelastning. KPA har valt det senare alternativet, eftersom bolaget är nystartat och således inte har något gammalt bestånd som kan bidra till solvensöverskott.

- Att låta ägarna betala för att bygga upp nödvändig solvensmarginal är inte rimligt. Det kapital som ägarna tillskjuter i en ömsesidigt driven verksamhet går direkt till försäkringstagarna. För KPA skulle detta innebära att Folksams försäkringstagare, liksom våra andra ägare Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, skulle skänka pengar till KPAs försäkringstagare, säger Bertil Repfennig.

KPA har inget att dölja

KPA visar årligen vilken garanterad pension som premieinbetalningarna ger. KPA redovisar också hur pensionskapitalet förändras under året med avseende på premier, avgifter och avkastning. Vi eftersträvar att alltid ha en så öppen och saklig information som möjligt och arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen, så att den blir tillgänglig och förståelig för våra försäkringstagare och försäkrade. Under 2003 lyckades KPA så bra med att möta kundernas behov att vi av tidningen Affärsvärlden utsågs till ”årets liv- och fondförsäkringsbolag”.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 48 49, 0734-39 33 06
KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86

)