KPA sänker återbäringsräntan

2004-01-30

KPAs ekonomiska utveckling under 2003 var god. Bolagets konsolideringsnivå har stigit med sju procentenheter till 99 procent och som ett led i att nå full konsolidering sänks tillfälligt återbäringsräntan.

KPA sänker den 1 februari återbäringsräntan från 1 procent till 0 procent. Sänkningen gäller endast gammalt sparande. För nytt sparande gäller fortfarande en återbäringsränta om 3 procent. KPA har haft en positiv ekonomisk utveckling under 2003.

Den kollektiva konsolideringsnivån steg under året från 92 till 99 procent. En sänkning av återbäringsräntan innebär att KPA påskyndar den ekonomiska återhämtningen ytterligare. Företaget kommer då att snabbare nå full konsolidering utan att behöva göra ett engångsåtertag.
- En återbäringsränta på 0 procent är dessvärre inte unik, utan flera av våra konkurrenter har varit tvungna att vidta samma åtgärd. Den här sänkningen ska ses som ett instrument för att nå en positiv konsolidering, och när så är fallet kommer räntan att höjas igen, säger Bertil Repfennig, vd för KPA. Sänkningen av återbäringsräntan gäller KPAs produkter privat pensionsförsäkring och premiebestämd tjänstepension. Den ränta KPA använder för att räkna ut garanterat pensionsbelopp på försäkringarna är oförändrat 3 procent.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 48 49, 0734-39 33 06
KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86

)