KPA är inte ett av de dyraste livbolagen

2005-04-11

KPA Pensionsförsäkring är ett nystartat bolag med mycket stark tillväxt. En jämförelse som bygger på en begränsad period några år tillbaka i tiden ger därför en skev bild av verkligheten. KPA är inte ett dyrt livbolag och kunderna behöver inte vara oroliga för att avgifterna kommer att höjas.

I Dagens Nyheter den 11 april publiceras en artikel som pekar ut KPA som ett av de dyraste livbolagen. Den jämförelse DN gör är inte rättvisande, av två anledningar:

  1. För det första bygger den helt på en jämförelse mellan bolagens driftskostnader i förhållande till förvaltat kapital. KPA Pensionsförsäkring, som är ett relativt nystartat bolag, framstår som dyrt vid en sådan jämförelse eftersom man jämfört med äldre livbolag inte hunnit bygga upp ett stort förvaltat kapital. I takt med att det förvaltade kapitalet ökar minskar förstås driftskostnadernas andel av det. KPAs driftskostnader är bland de lägsta i branschen om de i stället sätts i relation till premier. Detta är en mer rättvisande jämförelse mellan nya och gamla livbolag.

  2. För det andra är DNs jämförelse gjord under tiden 2001-2003. Den korta tiden missgynnar KPA Pensionsförsäkring, som har en stark tillväxt och positiv utveckling. Motsvarande jämförelse idag ger ett helt annat, och för KPA betydligt positivare, resultat.

Avgifterna kommer inte att höjas

Bakgrunden till DNs artikel är den rapport som Finansinspektionen publicerade den 6 april om livbolagens avgiftsuttag i relation till driftskostnader. Av rapporten framgår att flera livbolag, bland dem KPA, inte har balans mellan avgifter och driftskostnader. Av FI-rapporten framgår också att KPA kommer att nå balans 2007.
- KPAs ekonomi utvecklas starkt och vi kommer helt enligt plan att nå balans mellan avgifter och driftskostnader 2007. Vi kommer inte att höja våra avgifter, som är väl avvägda för att täcka kostnader över tiden, säger Bertil Repfennig, vd i KPA.

Nystartat bolag som växer snabbt 

KPA Pensionsförsäkring AB bildades i december 1997. Från 2001 har bolaget haft ett mycket kraftigt premieinflöde i samband de kommun- och landstingsanställdas val av förvaltare av tjänstepensionen.

De stora premieinflödena gör att bolagets förvaltade kapital ökar kraftigt, från 4,8 miljarder kronor 2001 till cirka 30 miljarder idag. År 2007 förväntas det uppgå till cirka 42 miljarder kronor. Kapitalförvaltningsavgiften sjunker i takt med att det förvaltade kapitalet ökar. Den har halverats sedan 2001 och är idag 0,27 procent.
- Redan nästa år räknar vi med att nå branschsnittet runt 0,2 procent, säger Bertil Repfennig, vd i KPA.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49

)