Förändringar som rör traditionell pensionsförsäkring

2005-02-28

Den 1 mars sänker KPA garantiräntan. Återbäringsräntan avskaffades under 2004, i stället har kunderna fått positiv avkastning fördelad till sina försäkringar vid två tillfällen.

De drygt 700 000 kommun- och landstingsanställda som har sin tjänstepension placerad i KPA kan glädjas åt att KPA är ett livbolag där pensionspengarna utvecklats mycket bra under de senaste åren.

Finansinspektionen sänker diskonteringsräntan

Att spara i en traditionell pensionsförsäkring är en mycket vanlig sparform.
- Den traditionella pensionsförsäkringen är ett tryggt sparalternativ. För varje premie som betalas in till försäkringen lämnas ett garanterat pensionsbelopp, säger Bertil Repfennig, vd i KPA.

Från och med den 1 mars 2005 ändras den garantiränta som används vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet. Då sänker Finansinspektionen högsta räntan för försäkringsavtal, den så kallade diskonteringsräntan, från 3 procent till 2,75 procent. Med anledning av detta gör KPA motsvarande sänkning av garantiräntan. Sänkningen gäller nya premier som betalas från 1 mars.

Högsta räntan är den högsta räntesats som livbolag får använda för att beräkna nuvärdet av utlovade pensionsmedel. Den bestäms årligen av Finansinspektionen och ska enligt EU-regler fastställas till 60 procent av den långa marknadsräntan.

Rättvis metod fördelar avkastningen 

Den 1 juli 2004 avskaffade KPA som första icke-vinstutdelande livbolag återbäringsräntan. Återbäringsräntan sattes utifrån antaganden om hur stor avkastningen skulle bli. I stället för att göra antaganden fördelar i stället KPA avkastningen på tillgångarna direkt till kunderna varje kvartal. Efter tredje och fjärde kvartalet 2004 påfördes försäkringarna en positiv avkastning på 1,57 respektive 2,21 procent.
- Tack vare den här metoden tillhör KPAs tillgångar hela tiden pensionsspararna. Pensionsspararna riskerar inte att KPA långt i efterhand tar tillbaka pengar från deras försäkringar, eftersom justeringar alltid endast görs utifrån de förändringar som skett under det senaste kvartalet. Att löpande fördela avkastningen är både tydligt och rättvist och innebär i längden att ingen sparare gynnas på någon annans bekostnad, säger Bertil Repfennig.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49

)