KPA Pension tror på att påverka bolag genom dialog

2012-10-03

I en artikel i SvD ifrågasätts KPA Pensions ökade innehav i TeliaSonera trots oklarheter kring företagets agerande i Uzbekistan. Texten nedan bygger på de svar som Carina Lundberg Markow gav till SvD den 3 oktober.

Att vi har köpt har inget att göra med hur vi ser på turerna kring TeliaSonera. Det är vattentäta skott mellan den etiska analysen och de finansiella transaktionerna. Aktieköpen styrs av index och de pengaflöden som kommer in och ut från sparandet hos KPA Pension. Under den här perioden har det kommit in en del pengar och då har de finansiella förvaltarna köpt, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande.

Större kraft att påverka
När det gäller vårt ökade innehav i TeliaSonera så ser vi possitivt på detta då det ger oss större kraft att kunna påverka. Vi är den tionde största ägaren och har ställt krav på konkreta åtgärder. Våra kunder bryr sig om hur TeliaSonera beter sig utomlands. Men just nu litar vi på att företagsledningen inte har gjort något fel. Vi kommer att fortsätta att ha en dialog med bolaget.

KPA Pension ställer krav
Redan inför Telia Soneras bolagsstämma i våras hade KPA Pension förberett ett förslag om att stämman skulle besluta att ge bolagets styrelser i uppdrag att justera de etiska riktlinjerna, i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag 2011. TeliaSoneras styrelse ställde sig positiv till KPA Pensions förslag och hade redan innan stämman fattat beslut om att justera bolagets etiska kod.

TeliaSonera måste kunna redovisa att man har ett tydligt regelverk för sitt interna anti- korruptionsarbete. Vi förutsätter att de har nolltolerans men det här vill vi förvissa oss om. Vi saknar uppgifter hur utbildningen går till, uppföljning av länder och hur mycket information de länderansvariga faktiskt har om korruptionssituationen faktiskt ser ut i de länder där TeliaSonera är verksamma. Vi vill ha mer påtagliga bevis.

 Översyn av aktieinnehavet
Vår inställning är att så länge KPA Pension kan se att företaget hörsammar våra krav då gör vi nytta som etisk ansvarsfull ägare. När det inte går längre, då kan det bli aktuellt att avinvestera. Men just nu avvaktar vi brottsutredningen och besked från åklagaren om det blir åtal eller inte. Om det blir åtal kommer saken i ett helt annat läge.

)