Stark solvens och ökade premieinkomster för KPA Pension

2013-08-19

Första halvåret 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 739 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 7 599 (6 860) miljoner kronor. Samtidigt har solvensgraden ökat och uppgår nu till 172 (150) procent.

Den kraftiga ökningen av premieinkomster beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL samt ökade inlösenaffärer.

Solvensgraden nu 172 procent

För första halvåret 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 1,9 (2,7) procent. Solvensgraden uppgår till 172 (150) procent. KPA Pension använder avkastningsränta som första halvåret 2013 uppgick till 1,8 (2,7) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Väsentliga händelser

KPA Pensionsservice AB har tecknat ett avtal om förvärv av SPP Liv Pensionstjänst AB. Konkurrensverkets prövning av köpet av SPP Liv Pensionstjänst är försenad. Besked ska komma inom 90 kalenderdagar. Det betyder att den tidigare tidsplanen för tillträdet blir förskjuten.

I siffror

KPA Pensionsförsäkring jan-jun
2013
2012 jan-jun
2012
2011
Premieinkomst (mkr) 7 599 7 713 6 860 6 664
Solvensgrad (%) 172 150 150 143
Totalavkastning (%) 1,9 7,2 2,7 5,6
Avkastningsränta (%) 1,8 7,2 2,7 5,5
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100 100

Delårsrapporten i sin helhet inklusive hela Folksamkoncernen som KPA Pension är en del av kan du hämta nedan.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam,
telefon 0722-30 20 80

)