Principöverenskommelse om nytt pensionsavtal - KAP-KL

2013-01-08

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat en principöverenskommelse med Svenska Kommunal- arbetarförbundet, OFR och Akademikeralliansen gällande ett nytt pensionsavtal samt om förlängning av nu rådande KAP-KL.

Detta innebär i praktiken att KAP-KL har förlängts utan ändringar och fortsätter att gälla inom samtliga avtalsområden. Parternas målsättning är att ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal ska träda i kraft 2014-01-01 och gälla för arbetstagare som är födda 1986 och senare.

För ytterligare information

)