KPA Pension delårsrapport 2015

2015-08-25

Fortsatt tillväxt och hög solvens

Premieinkomsten för KPA Pension under perioden januari-juni 2015 uppgick till 10 255 (8 856) miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 procent mot samma period föregående år. Årets sex första månader fick KPA Pension omkring 120 000 nya pensionssparare, framför allt inom avtalsområdet KAP-KL.

Premieinkomsten från inlösen av pensionsutfästelser i försäkring har ökat. Den införda flytträtten har under perioden inneburit ettnegativt nettoutflöde till framför allt storbankerna, vilket har belastat försäkringsersättningarna. Takten för att ytterligare effektivisera och modernisera KPA Pension har varit hög, precis som för övriga bolag inom Folksam och kostnaderna för ett antal strategiska IT-satsningar har belastat perioden.

KPA Pensions totalavkastning uppgick till 4,0 (6,0) procent för perioden, och solvensgraden var 176 (170) procent per den sista juni. Avkastningsräntan uppgick till 4,1 (6,2) procent.

Ekonomiska nyckeltal januari-juni 2015


KPA Pensionsförsäkring
Jan-juni 2015Jan-juni 2014
2014

2013
Premieinkomst (Mkr) 10 255 8 856 10 172 9 889
Solvensgrad (%) 176 170 166 172
Förvaltat kapital (Mkr) 134 604 116 748 122 713 101 613
Totalavkastning (%) 4,0 6,0 13,3 8,2
Avkastningsränta (%) 4,1 6,2 13,4 8,0
Kollektiv konsolidering (%) 100  100 100  100

Övriga händelser

KPA Pension har vunnit upphandlingar för att ta hand om pensionsadministrationen för bland annat Stockholms stad och Region Östergötland. KPA Pension har en kundnöjdhet på över 90 procent, och 8 av 10 kunder inom kommuner och landsting väljer KPA Pension som leverantör av pensionsadministration.

Vidare har KPA Pension lanserat en ny konsulttjänst som innehåller rådgivning och analys av finansiella tjänster för
att hjälpa arbetsgivare inom kommuner och landsting att ta fram en hållbar placeringspolicy. KPA Pension erbjuder tjänsten tillsammans med GES (Global Engagement Services), rådgivare inom hållbarhet och leverantör av screeningtjänster.

Läs mer om konsulttjänsten här

Ny vd för KPA Pension

Under det andra kvartalet slutade Lars-Åke Vikberg som vd KPA Pension. Erik Thedéen tillträdde som ny vd för KPA Pension den 13 april 2015.

Läs mer om KPA Pension nye vd

)