Vår organisation

KPA Pension består av bolagen KPA AB, KPA Tjänstepensionsförsäkring AB och KPA Pensionsservice AB.

Samtliga bolag bedriver verksamhet under det gemensamma varumärket KPA Pension som erbjuder traditionell försäkring, fondförsäkring, livförsäkring, pensionsadministration, utbildning, konsulttjänster, valcentral och kapitalförvaltning med hållbar inriktning.

Ägarskap

KPA AB ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av SKR Företag AB. Ägarskapet gör att vi delar många gemensamma funktioner med Folksam, till exempel kapitalförvaltning och ansvarsfullt ägande. De gemensamma funktionerna är en del av vår hållbarhetsorganisation och är formellt underställda KPA Pensions företagsledning. Det arbete Folksam gör för hållbarhet är med andra ord även en del av KPA Pensions hållbarhetsarbete.

Legal organisation

Organisationsschema KPA Pension 2022

Verkställande direktörer

Vd KPA AB: Camilla Larsson
Vd KPA Tjänstepensionsförsäkring AB: Camilla Larsson
Vd KPA Pensionsservice AB: Ninni Wibeck

Företagsledning KPA Pension

Camilla Larsson, vd KPA Pension

Camilla Larsson, Vd

Civilekonom med inriktning mot matematisk statistik, Karlstads universitet. Har arbetat med förval och arbetsmarknadens parter sedan 1995 i många olika roller på Alecta och AMF. Har också varit ordförande i AMF Fonder.

Ninni Wibeck, Arbetsgivare

Ninni Wibeck, Arbetsgivare

Civilekonom. Har arbetat i kommunal sektor och verkat som konsult i olika branscher. Erfarenhet inom försäkring, pension och IT bland annat genom olika ledarroller i KPA Pension och i Folksam.

Johan Sjöström, Individ och ledningsstöd

Johan Sjöström, Individ och ledningsstöd

Civilekonom med påbyggnad från magisterprogram i försäkring, Uppsala Universitet. 25 års erfarenhet från liv- och sakförsäkringsverksamhet med inriktning på affärs- och marknadsutveckling. Sedan 10 år ledamot i European Association of Public Sector Pension Institutions.

 Fredrik Eklöf, Parter och utbildning

Fredrik Eklöf, Parter och utbildning

Civilekonom med inriktning mot marknadsföring samt magisterexamen i ekologisk ekonomi. Bakgrund från kommunal sektor samt flera fackliga organisationer. Erfarenhet inom marknad och kommunikation samt kollektivavtalade pensioner och försäkringar ur ett partsperspektiv.

Robin Paulsson, Ekonomi och verksamhetsutveckling

Robin Paulsson, Ekonomi och verksamhetsutveckling

Magisterexamen i ekonomi, Stockholms universitet. Tidigare auktoriserad revisor på KPMG med bred erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Har arbetat i olika ledande roller inom ekonomi, bland annat inom Moderna Försäkringar, Movestic Liv & Pension och Klarna.

 Daniel Larsson, Chefsaktuarie och analys

Daniel Larsson, Chefsaktuarie och analys

Magisterexamen i matematisk statistik med inriktning försäkringsmatematik och diplomerad aktuarie. Har bred försäkringserfarenhet från olika roller på Skandia bland annat som chefaktuarie och CFO för Skandia AB.

Åsa Lindborg, IT Liv & Pension

Åsa Lindborg, IT Liv & Pension

Systemvetenskap med inriktning informatik på Stockholms Universitet. Har lång erfarenhet av IT och livförsäkringsverksamhet efter 32 år i branschen.

Karolina Håkansson, kapitalförvaltning och hållbarhet

Karolina Håkansson, Kapitalförvaltning och hållbarhet

Civilekonom. Internationell ekonomi. Kristianstads högskola och Lunds universitet. Har arbetat med kapitalförvaltningsfrågor sedan 2004. Biträdande chef för kapitalförvaltning sedan 2011 med särskilt ansvar för utlagd verksamhet.

 

Styrelse KPA AB

Ordförande

Ylva Wessén, koncernchef Folksam

Ledamöter

Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner
Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv, Folksam
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksam

Adjungerade

Lena Dahl, Sveriges Kommuner och Regioner
Johan Ingelskog, Sveriges Kommunalarbetarförbund
Eva Fagerberg, OFR

Arbetstagarrepresentanter

Ann-Charlotte Tollqvist
Karin Lindblom
Susanna Järnek

Pensionsvalet PV

Pensionsvalet PV är en bifirma till KPA Pensionsservice AB. För arbetsgivarnas räkning informerar och administrerar Pensionsvalet PV de anställdas individuella pensionsval. De skickar ut valmaterial och tar emot och förmedlar premier till valda bolag. Pensionsvalet PV hanterar pensionsavtalen KAP-KL, PA-KFS och AIP.

Pensionsvalet PV arbetar helt neutralt mot de olika försäkringsbolagen.

Ersättningspolicy och hållbarhetsrisker

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla våra anställda. Policyn utgår från KPA Pensions grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot de övergripande mål och strategier som uttrycks i Folksams visionsskrift.

För att minimera överdrivet risktagande samt undvika intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg, så utgår inga rörliga ersättningar inom KPA Pension med undantag för företagsgemensamt belöningsprogram som omfattar alla anställda inom Folksam inklusive dotterbolag. Folksams ersättningsstruktur tar hänsyn till hanteringen av hållbarhetsrisker genom att ingen rörlig ersättning utgår. Detta medför att policyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker.

Mer information finns i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB:s årsredovisning under noten Medelantal anställda samt löner och ersättningar.