Vår organisation och företagsledning

Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om över en miljon människors tjänstepension.

KPA Pensionsförsäkring AB

KPA-gruppens organisation

 KPA gruppens organisation

 
Verkställande direktörer

Vd KPA AB och KPA Pensionsförsäkring AB: Britta Burreau
Tf vd KPA Livförsäkring: Johan Sjöström
Vd KPA Pensionsservice AB: Ninni Wibeck

 
Ägarskap

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. Ägarskapet gör att vi delar många gemensamma funktioner med Folksam, till exempel kapitalförvaltning och ansvarsfullt ägande. De gemensamma funktionerna är en del av vår hållbarhetsorganisation och är formellt underställda KPA Pensions företagsledning. Det arbete Folksam gör för hållbarhet är med andra ord även en del av KPA Pensions hållbarhetsarbete.

Vår affärsidé

KPA Pension erbjuder kundanpassade pensions- och försäkringslösningar främst till kommunsektorn. Vi kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar.

Företagsledning

 

 

Britta Burreau, vd KPA AB
och vd KPA Pensionsförsäkring AB
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Senior Manager på Accenture, kommer närmast från Nordea Liv & Pension där hon varit vd sedan 2004. Född 1964.

 

 

Ninni Wibeck, affärsområde Arbetsgivare och Försäljning
Civilekonom. Har arbetat i kommunal sektor och verkat som konsult i olika branscher. Erfarenhet inom försäkring, pension och IT bland annat genom olika ledarroller i KPA Pension och i Folksam. Född 1973.

Johan Sjöström, affärsområde Individ och Marknad
Civilekonom med påbyggnad från magisterprogram i försäkring, Uppsala Universitet. 25 års erfarenhet från liv- och sakförsäkringsverksamhet med inriktning på affärs- och marknadsutveckling. Sedan 10 år ledamot i European Association of Public Sector Pension Institutions. Född 1968.

 Inge Bäckström  

Inge Bäckström, verksamhetsområde Parter och Ledningsstöd.
Mer än 30 års bred erfarenhet från pension- och försäkringsbranschen genom arbete i Skandia, Thule och KPA Pension. Ansvarsområden inom försäljning, marknad, affärsutveckling, marknads- och omvärldsanalys samt affärsområdeschef för individmarknad och för konsult- och tilläggstjänster. Född 1956.

 

 Jeanette Almér, Verksamhetsområde Affärsutveckling

Jeanette Almér, verksamhetsområde Affärsutveckling
Nationalekonom, Stockholms Universitet. Bred erfarenhet från finansbranschen och strategiska utvecklingsfrågor. Bland annat arbetat i olika affärsutvecklingsnära roller på SPP och Handelsbanken och som managementkonsult på Capgemini Consulting. Född 1973.

 Daniel Larsson

Daniel Larsson, verksamhetsområde Chefaktuarie och Controlling
Magisterexamen i matematisk statistik med inriktning försäkringsmatematik och diplomerad aktuarie. Har bred försäkringserfarenhet från olika roller på Skandia bland annat som chefaktuarie och CFO för Skandia AB. Född 1982.

 
 

Adjungerande

 
 Camilla Ankelstam, IT Liv & Pension Camilla Ankelstam, IT Liv & Pension 
Ekonomisk utbildning. Erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen både inom IT- och ekonomiområdet. Har bland annat arbetat hos SEB Trygg Liv, KPA Pension och Folksam i olika ledarroller. Född 1972.
 Mats Hägglund, chef Liv- och pensionsservice

Mats Hägglund, Liv- och pensionsservice 
20 års erfarenhet från pensions- och försäkringsbranschen med fokus på kollektivavtalade tjänstepensioner. Har bland annat arbetat på SPV, KP Pension & Försäkring och Folksam som pensionshandläggare, specialist och i olika ledarroller. Född 1978.

 

Styrelse KPA AB

ORDFÖRANDE

Jens Henriksson, koncernchef Folksam

 
VICE ORDFÖRANDE

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

 
LEDAMÖTER

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Knape, kommunfullmäktige i Karlstad
Elisabeth Sasse, chef Ao Partner och Kollektivavtalad affär, Folksam
Per Ardehed, chef Marknad och försäljning, Folksam
Ann-Charlotte Tollqvist, arbetstagarrepresentant, FTF KPA
Karin Lindblom, arbetstagarrepresentant FTF KPA
Susanna Järnek, arbetstagarrepresentant, suppleant, Akademikerföreningen Folksam


ADJUNGERADE

Lena Dahl, Sveriges Kommuner och Landsting
Lenita Granlund, Sveriges Kommunalarbetarförbund
Eva Fagerberg, OFR
 

Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Riktlinjerna omfattar medarbetare verksamma inom KPA Pension. Policyerna utgår från bolagets grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot övergripande mål och strategier.

KPA Livförsäkring AB Ersättningspolicy 2015

KPA Pensionsförsäkring AB Ersättningspolicy 2015

Pensionsvalet PV

Pensionsvalet PV är en bifirma till KPA Pensionsservice AB. För arbetsgivarnas räkning informerar och administrerar Pensionsvalet PV de anställdas individuella pensionsval. De skickar ut valmaterial och tar emot och förmedlar premier till valda bolag. Pensionsvalet PV hanterar pensionsavtalen KAP-KL, PA-KFS och AIP.

Pensionsvalet PV arbetar helt neutralt mot de olika försäkringsbolagen.

 

Relaterade artiklar

KPA-pension-50-tal.jpg

Vår historia

Vår historia startade för över 90 år sedan med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP). Vid den tiden hade vi 400 försäkrade personer i elva städer.

Läs mer

Ingen bonus till ledningen

I KPA Pension finns inga bonus- system eller andra rörliga ersättningar till företagsledningen. Vi röstar även regelbundet mot oskäliga belöningssystem i de bolagsstämmor som vi medverkar i.

blomslinga-2_2_RGB.png
)