Alla nyheter

Andra kvartalet 2022: KPA Pensions premieinkomster fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade med 4 procent till 13 977 (13 489) miljoner kronor och solvensgraden ökade till 229. I en marknad som präglats av kraftigt fallande tillgångspriser har KPA begränsat effekten av nedgången för pensionsspararna och redovisar en totalavkastning på minus 10,3 procent (7,2 procent). Under perioden 2012 - 2021 uppgick den genomsnittliga avkastningen till 7,3 procent.