Rapporter

Rapport: Drivkrafter till arbete efter pension

Välfärden bygger på att kommuner och regioner har anställda som både kan och vill jobba kvar hela vägen fram till sin pension. I den här rapporten får du möta några av de medarbetare som valt att förlänga sina arbetsliv högre upp i åldern. Gemensamt för de flesta är att de känner att de fortfarande har något att ge och vill dela med sig av sina yrkeserfarenheter.

Läs rapporten Drivkrafter till arbete efter pension (pdf)

Årsrapport Ansvarsfull kapitalförvaltning

I KPA Pensions årsrapport Ansvarsfull kapitalförvaltning 2023 kan du läsa om investeringar vi gjort under året och hur vi arbetat med påverkan inom olika tillgångsslag. Vi berättar också om hur det går i vårt arbete med att få bolag med stora utsläpp att anta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Läs årsrapporten Ansvarsfull kapitalförvaltning 2023 (pdf)

Bolagsstämmorapport 2023

KPA Pension är en stor ägare på den svenska börsen och vi försöker närvara och rösta vid alla svenska bolagsstämmor där vi har ägande. I bolagsstämmorapporten redovisar vi hur vi röstat och vilka frågor vi ställt till bolagens styrelser.

Läs bolagsstämmorapporten för 2023 (pdf)

Årsrapport Ansvarsfullt ägande 2022

I KPA Pensions årsrapport Ansvarsfullt ägande 2022 kan du läsa om investeringar vi gjort under året och hur vi arbetat med påverkan inom olika tillgångsslag. Vi berättar också om hur det går i vårt arbete med att få bolag med stora utsläpp att anta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Läs rapporten Ansvarsfullt ägande 2022 (pdf)


Hållbarhetsredovisning 2022

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet utifrån mål kopplade till områden som är viktiga för oss, våra kunder och för miljö och klimat.

Läs hållbarhetsredovisningen för 2022 (pdf)


Rapport: Hur och när tar vi egentligen ut vår pension?

KPA Pension har tagit fram en rapport där vi tittar närmare på hur anställda inom kommuner och regioner har valt att ta ut sin avgiftsbestämda ålderspension, om det har skett några förändringar över tid och vad som ligger bakom beslutet om när man väljer att gå i pension.

Läs rapporten Hur och när tar vi egentligen ut vår pension? (pdf)

Rapport: Ökat intresse för hållbara pensioner

KPA Pension har låtit göra en undersökning om frågor kring hållbarhet, livsval, medvetenhet och kännedom om Agenda 2030. Svaren visar på ett ökat intresse kring hållbarhet och en ökad medvetenhet, särskilt bland anställda inom kommuner och regioner. Vi ser också att kvinnor i högre grad än män, svarar att de funderar över hållbarhet och är angelägna om att de egna pensionspengarna placeras hållbart. 

Läs rapporten Ökat intresse för hållbara pensioner (pdf)

Rapport: Jämställda pensioner

Det råder en generell uppfattning om att pensionerna inte är jämställda. Detta trots att pensionsregelverken är jämställda. Vi har undersökt hur kvinnor och män ser på pensionen, vilka uppfattningar som finns och hur medveten man är om vilka val som påverkar pensionen. Vi har även undersökt i vilken omfattning man låter valen påverkas av effekterna de ger på pensionen och om uppfattningarna skiljer sig mellan kvinnor
och män och mellan anställda inom kommun- och regionsektorn jämfört med övriga. 

Läs rapporten Jämställda pensioner (pdf)

 

Rapport: Delad föräldraförsäkring

Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna av en individualiserad föräldrapenning där kvinnan och mannen delar lika på föräldraledigheten? Och vilken effekt har det på ålderspensionen för framför allt kvinnor som är anställda i den kommunala sektorn?

Kortversion av rapporten (pdf)
Originalversion av rapporten (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2021

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet utifrån mål kopplade till områden som är viktiga för oss, våra kunder och för miljö och klimat.

Hållbarhetsredovisning för 2021 (pdf)

Klimatrapport 2021

I den årliga klimatrapport vi tar fram i enlighet med TCFD-ramverket samlar vi information om hur vi identifierar, bedömer och hanterar klimatrelaterade risker i vår kapitalförvaltning.

Klimatrapport för 2021 (pdf)

Rapport: Höjd pensionsålder – utmaning eller möjlighet?

När riksdagen i oktober 2019 fattade det historiska besluter om höjd pensionsålder var utgången väntad och debatten stillsam. Beslutet var väl förberett: en brett upplagd pensionsåldersutredning presenterade redan 2013 ett förslag om att höja pensionsåldern och samtidigt förlänga rätten att jobba. KPA Pension gav KANTAR SIFO i uppdrag att genomföra en opinionsundersökning om effekterna av höjd pensionsålder hösten 2019.

Rapport om höjd pensionsålder (pdf)