Delår: Premievolymen ökar och solvensgraden stärks

Coronapandemin påverkar hela samhället och dess ekonomi. Sedan slutet av mars har börserna återhämtat sig men vi har ännu inte sett pandemins slutliga konsekvenser. Solvensgraden har stärkts under kvartalet och KPA Pension står fortsatt finansiellt starkt att möta eventuell fortsatt turbulens på den finansiella marknaden.

Premievolymen i KPA Pension fortsätter att växa

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 13,2 miljarder kronor jämfört med 12,9 miljarder motsvarande period föregående år. 

Solvensgraden och förvaltat kapital ökar

Förvaltat kapital i KPA Pensionsförsäkring uppgick vid perioden slut till 212,3 miljarder kronor jämfört med 196,4 miljarder kronor motsvarande period föregående år. Solvensgraden stärks från första kvartalet och uppgår till 163 procent vid periodens slut. Vid motsvarande period föregående år uppgick solvensgraden till 167 procent.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis för KPA

KPA Pension börjar rapportera KPA:s egna hållbarhetsdata kvartalsvis med start under andra kvartalet 2020. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Läs Folksamgruppens delårsöversikt efter årets andra kvartal