Första kvartalet 2021: KPA Pension ökar sitt förvaltade kapital

Börserna har fortsatt att återhämta sig och KPA Pension stärkte sin finansiella ställning ytterligare genom både ökat förvaltat kapital och ökad solvensgrad.

– Vi inleder året starkt och ökar våra kunders pensionskapital genom investeringar som kännetecknas av både bra avkastning och omtanke om människa och miljö i linje med vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Camilla Larsson, vd KPA Pension.

Händelser under första kvartalet

  • KPA Pension antar nya klimatmål till 2025 för tillgångsportföljerna
  • Camilla Larsson tillträder som ny vd i KPA Pension
  • KPA Pension rankas av SBI som mest hållbara pensionsbolag – för tionde året i rad
  • KPA Livförsäkring AB omvandlas till tjänstepensionsföretag och byter namn till KPA Tjänstepension AB
  • KPA Pension sätter klimatpress på HSBC – en av världens största banker
  • KPA Pension inför maxavgift inom premiebestämd försäkring
  • KPA Pension deltar i Heimstaden Bostads nyemission

Stabil premievolym i KPA Pension

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring AB uppgick till 11,0 miljarder kronor, i nivå med föregående års första kvartal. 

Förvaltat kapital och solvensgrad ökar

Förvaltat kapital och solvensgraden har stärkts under året. Förvaltat kapital i KPA Pensionsförsäkring AB uppgick vid årets slut till 223 miljarder kronor och ökade under första kvartalet till 244 miljarder kronor. Total kapitalavkastning uppgick till 4,6 procent. För första kvartalet föregående år uppgick det förvaltade kapitalet till 201 miljarder kronor. Solvensgraden stärks ytterligare under första kvartalet och uppgår till 188 procent jämfört med 155 procent efter första kvartalet föregående år.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis för KPA Pension

KPA Pension rapporterar egna hållbarhetsdata kvartalsvis sedan andra kvartalet 2020. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Både koldioxidutsläppet i den egna verksamheten och koldioxidavtrycket i aktieportföljen fortsätter att minska.

Klimatindikator

TCFD indikatornamn

Q1 2021

2020

2019

2018

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1)   11,5 44,6 65 104
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm)   99,4 101,6 3) 109,5 113
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldoxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) Weighted average 6,7 7,1 7,6 10,9

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.

Läs delårsrapporten från Folksamgruppen (pdf)