Helår 2020: KPA Pension stärker sin finansiella ställning ytterligare

Under fjärde kvartalet 2020 fortsatte börserna att återhämta sig och KPA Pension stärkte sin finansiella ställning ytterligare.

– Vi är nöjda med utvecklingen under det mycket annorlunda året 2020 samt att vi under ett år som kännetecknats av stora rörelser på de finansiella marknaderna har stått starkt och fortsatt kunnat ge våra kunder bra pensioner, säger Johan Sjöström tf vd KPA Pension.

Premievolymen i KPA Pension fortsätter att växa

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 17,4 miljarder kronor jämfört med 17,3 miljarder motsvarande period föregående år. 

Solvensgrad och förvaltat kapital ökar

Förvaltat kapital och solvensgraden har stärkts under året. Förvaltat kapital i KPA Pensionsförsäkring uppgick vid årets slut till 223 miljarder kronor jämfört med 203 miljarder kronor motsvarande period föregående år. Solvensgraden stärks från första kvartalet och uppgår till 172 procent vid årets slut jämfört med 171 procent föregående år.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis för KPA Pension

KPA Pension rapporterar KPA Pensions egna hållbarhetsdata kvartalsvis sedan andra kvartalet 2020. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Både koldioxidutsläppet i den egna verksamheten och koldioxidavtrycket i aktieportföljen fortsätter att minska.

Klimatindikator

TCFD indikatornamn

2020

2019

2018

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1)   44,6 65 104
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm)   101,6 3) 109,5 113
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldoxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) Weighted average 7,1 7,6 10,9

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.

Läs Folksamgruppens helårsöversikt