KPA Live - Nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskuld

Medellivslängden i Sverige och kommunsektorn ökar och det är framför allt männen som lever längre. SKR:s styrelse har nu beslutat att anpassa RIPS till nytt livslängdsantagande. I vår KPA Live-sändning förklarar Sven Lannhard, chef Pensionsekonomi, KPA Pension, vad detta får för effekt på pensionskostnaden för landets kommuner och regioner.

Tabellerna nedan visar återstående förväntad livslängd räknat från 65 år för män och kvinnor. Återstående livslängd för kvinnor räknat från 65-års ålder går från nuvarande 23,3 år till 23,5 år medan mäns livslängd förlängs från 20,8 år till 22,7 år. Det är tydligt att skillnaden mellan män och kvinnor minskar.

tabell man_kvinnor.PNG

Nytt antagande påverkar kommuner och regioners pensionskostnader

De nya antagandena i RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) höjer kommunsektorns pensionsskuld med i snitt fyra - fem procent. Hur stor ökningen blir beror på flera olika faktorer, bland annat kommer ökningen bli större för män och för yngre anställda.

Förändringen ger en engångseffekt på skulden som belastar resultatet för 2021. Pensionsåtagande som är tryggat i försäkring påverkas inte av ändringen i RIPS. På SKR:s hemsida finns mer information kring beslutet.

KPA Live - pensionskostnader

Se sändningen där Sven Lannhard, chef Pensionsekonomi, KPA Pension förklarar vad detta får för effekt på pensionskostnaderna och vilka andra faktorer som påverkar.

Moderator: Rasmus Arnell, kundansvarig, KPA Pension

Sändningstid: ca 30 minuter