Andra kvartalet 2022: KPA Pensions premieinkomster fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade med 4 procent till 13 977 (13 489) miljoner kronor och solvensgraden ökade till 229. I en marknad som präglats av kraftigt fallande tillgångspriser har KPA begränsat effekten av nedgången för pensionsspararna och redovisar en totalavkastning på minus 10,3 procent (7,2 procent). Under perioden 2012 - 2021 uppgick den genomsnittliga avkastningen till 7,3 procent.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar det andra kvartalet 2022:

I en tid präglad av osäkerhet och oro känns vårt arbete med att leverera en trygg och hållbar pension till anställda i kommuner och regioner särskilt viktigt. I denna utmanande marknad redovisar KPA en totalavkastning på minus 10,3 procent när Stockholmsbörsen (OMXSPI) har gått ned 30 procent och globala index (MSCI World) har gått ned 20 procent.

Det första halvåret har kännetecknats av kraftigt fallande tillgångspriser på världens ränte- och aktiemarknader till följd av Rysslands invasion av Ukraina, en åtstramande penningpolitik från världens centralbanker för att möta en snabbt tilltagande inflation och kvardröjande effekter av pandemin som fortsatt tynger den globala ekonomin.

KPA Pension har starka finansiella nyckeltal. Premierna fortsätter att öka och solvensgraden uppnår 229 procent.

Händelser under det andra kvartalet

 • KPA Pension investerade cirka 440 miljoner kronor (44 MUSD) i en obligation som ska arbeta för att minska matbristen i världen
 • KPA ökade sin ägarandel i batteriföretaget Northvolt för att vara en del av den stora omställningen av bilindustrin. Northvolt är Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier.
 • KPA Pension anpassar prognosräntan vid det kommande årsskiftet för att skapa bättre förutsättningar för en trygg och förutsägbar tjänstepension
 • Sture Nordh utsågs till ny ordförande i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB
 • KPA Pension investerade drygt 1,5 miljarder kronor i ny kreditfond från P Capital Partners
 • KPA Pension utökade sitt ägande i Heimstaden Bostad med 4,2 miljarder kronor

 

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med samma period från föregående år inom parentes

 • Premieinkomsten ökade till 13 977 (13 489) Mkr.
 • Totalavkastningen minskade till -10,3 (7,2) procent.
 • Avkastningsränta, förmånsbestämd, uppgick till -9,1 (3,9) procent.
 • Avkastningsränta, premiebestämd, uppgick till -10,7 (7,7) procent.
 • Förvaltat kapital uppnådde 246 673 (249 617) Mkr.
 • Solvensgraden uppgick till 229 (191) procent. Förändringen förklaras delvis av förändrat antagande avseende flytt av pensionskapital, vilket påverkar värdet av försäkringstekniska avsättningar.

 

Koldioxidavtrycket under andra kvartalet

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. Koldioxidutsläppet i den egna verksamheten ökar något från föregående kvartal. Aktieportföljernas totala koldioxidintensitet minskar och energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter att minska.

Klimatindikator

Q2 2022

Q1 2022

2021

2020

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 13,4 10,1 40 44,6
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 93,8 94,8 3) 96,5 101,6 3)
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) 5,6 6,0 5,3 7,1

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.

 

Läs rapporten från Folksamgruppen