KPA Pension pionjärer inom hållbarhet

”Sätt stopp för etiksnacket!” Det tyckte finansmannen Mats Qviberg och många i branschen när KPA Pension lanserade etiska fonder i slutet av 90-talet. Men med kundernas stöd fortsatte vi att arbeta med det vi brann för. Och många kom att följa vår väg.

Året är 1997 och Sverige oroar sig för det enorma datakaos som kommer att inträffa vid det stundande millennieskiftet. Samtidigt är vi mitt inne i it-bubblan och det kokar av framtidshopp och entreprenörsanda.

På kontoret på Brahegatan i Stockholm fattas beslutet att KPA Pension ska arbeta med "ekonomi, människa och miljö för en långsiktig hållbar utveckling – för kunderna, bolaget och samhället" i enlighet med dåvarande FN:s Agenda 21.

En som var med från början var Sofia Hagman, jämställdhetsansvarig och hållbarhetschef under åren 1994–2011. Hon berättar om starten på KPA Pensions hållbarhetsresa.
– På den tiden var det verkligen inte självklart att företag skulle ägna sig åt hållbarhet. Men i samhället fanns ett stort engagemang kring jämställdhet och miljö. KPA Pensions hållbarhetsarbete hade redan från början ett tydligt kundfokus. Successivt fick det mer struktur, blev mätbart och kopplades till standarder som ISO 26000 och senare också ISO 14001.

Snart fanns även ett miljöledningssystem på plats och 1998 blev vi Europas första ISO 14001-certifierade finansiella bolag.

Kunderna säger nej till oetiska placeringar

Vårt största hållbara kliv togs år 2000 när 800 000 anställda i kommun och region skulle göra ett omval i samband med det nya pensionsavtalet PFA 98. KPA Pension började därmed agera på en konkurrensutsatt marknad och behövde bli ett modernt, marknadsdrivet pensionsbolag med kunden i fokus. En stor undersökning visade tydligt att kunderna förväntade sig att deras värderingar skulle avspeglas i hur pensionspengarna investerades. Det blev utgångspunkten för de etiska placeringskriterier som än idag utesluter investeringar i tobak, alkohol, vapen och spel.

Men den etiska profilen väckte mycket diskussioner i branschen.
– En del kommuner hade invändningar eftersom de nya kriterierna kunde drabba företag som var stora och viktiga arbetsgivare på orten.
I de diskussionerna var det skönt att tydligt ha kundernas mandat i ryggen, säger Sofia Hagman.

Att vara hållbar innebär att granskas

År 2006 var debatten het. KPA Pension anklagades för att med etiska argument vilseleda "de välmenande" kunderna. Kritikerna menade att marknaden själv var bäst på etik och att företagen borde fokusera på att tjäna pengar. SVT:s program "Gomorron" bjöd in Sofia Hagman och finansmannen Mats Qviberg, en av de mest högljudda kritikerna, för att diskutera etiskt företagande.

– Vi var verkligen pionjärer på hållbarhetsområdet och det stack i ögonen på en del i branschen. En vanlig inställning var att hållbarhet skulle begränsas till att företaget sponsrade en välgörenhetsorganisation. Men KPA Pension såg redan tidigt att hållbarhetsfrågor skulle genomsyra hela verksamheten och vara en del av varumärket och affären. I dag har attityden ändrats och alla pensionsbolag har någon form av investeringskriterier utifrån hållbarhet, säger Sofia Hagman.

Ställde vd:ar mot väggen

Lika viktigt att utesluta bolag var arbetet för att påverka bolagen. Under många år drevs påverkansarbetet av Carina Lundberg Markow som blev en kändis på bolagsstämmor och i media. Genom åren har hon och hennes kollegor ställt styrelseordföranden och vd:ar mot väggen i frågor kring barnarbete, hållbara transporter, jämställdhet, korruption och klimatstrategier.

Men också påverkansarbetet mötte motstånd i början. Enligt Sofia Hagman kunde stämningen vara påtagligt nervös hos bolagen som besöktes. De var inte vana att få kritiska frågor från ägare.
Idag har alla stora bolag rutiner och processer kring hållbarhetsfrågor och korruption. Så hon är övertygad om att vi gjorde skillnad.

Oljesand skapade mediestorm

År 2010 gick Svenska Dagbladet till attack mot KPA Pensions placeringar i oljebolag med oljesandsutvinning. Detta ledde till ett stort mediedrev där vi omnämndes i mer än 90 medier. Mediestormen dämpades när dåvarande miljöchef Kerstin Grönwall fick förklara och motivera att investeringen handlade om att säkra avkastningen, men också att vi som ägare har möjlighet att påverka bolagen genom att ställa krav och rösta på bolagsstämmor. 

I dag har KPA Pension delvis en annan syn på hållbara investeringar. Till exempel ses fossila investeringar som en risk och vi har skärpt reglerna, bland annat kring oljesand.

Fortsätter att driva på omställningen

KPA Pension är sedan många år en del av Folksamgruppen. Det ger oss tillgång till en stark hållbarhetsorganisation. När flera bolag går samman får vi tillgång till fler intressanta investeringar, men framför allt ökar det våra möjligheter att påverka bolagen i hållbar riktning. Emilie Westholm är Folksamgruppens chef för Ansvarsfullt ägande. Hon är en av dem som företräder KPA Pension vid de svenska storbolagens bolagsstämmor. Emilies bild av branschen är att inställningen har förändrats de senaste åren. Hållbarhet och omställning handlar idag om affärsmöjligheter. Att inte agera hållbart innebär en varumärkesrisk och förlorade affärer.

– När de allra största utsläpparna satsar på att ställa om hela sin produktion för att begränsa utsläppen, kommer andra bolag följa efter. Ett bra exempel är SSAB som just nu utvecklar helt fossilfritt stål. De bolag som går i motsatt riktning tvingas till förändring genom nya lagar och regelverk.

Så, med 100 års erfarenhet och starka värderingar kommer KPA Pension fortsätta att leverera trygga pensioner samtidigt som vi tillsammans med Folksam är med och driver den gröna omställningen.

Ett axplock ur KPA Pensions hållbarhetshistoria

1994

Ingår i expertpanel för ISO 26000, en standard för social hållbarhet.

1997 

Beslut fattas att arbeta i enlighet med FN:s Agenda 21.

1998 

Inför etiska investeringskriterier som utesluter tobak, alkohol, spel och vapen.

1998

Första svenska bolaget i finansbranschen att miljöcertifieras enligt ISO 14001

1998 

Börjar mäta CO2 utsläpp från egen verksamhet. Klimatkompenserar utsläpp genom trädplantering i Vi-skogen.

1999 

Fyra etiska fonder in till PPM inför kommande premiepensionsval.

2006 

Skriver under Global Compact och PRI (Principles for Responsible Investments).

2009 

Deltar i FN:s klimattoppmöte COP 15 i Köpenhamn.

2017 

Reklamkampanjen "Pappas jävla ansvarsområde" lyfter frågan om jämställda pensioner. Den älskas, delas och skapar debatt.

2019 

Första bolaget i finansbranschen som hbtqi-certifieras.

2019 

En av initiativtagarna till Nettonollalliansen tillsammans med Folksam.

2022 

Bäst i branschen för elfte året i rad enligt Sustainable Brand Index.