Tredje kvartalet 2022: KPA Pensions höga solvensgrad ger stabilitet i en orolig omvärld

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade med 4 procent till 15 815 (15 202) miljoner kronor och solvensgraden ökade till 229 (195) procent relativt samma period föregående år. I en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på minus 11,6 procent (8,2 procent). Under perioden 2012 - 2021 uppgick den genomsnittliga avkastningen till 7,3 procent.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar perioden januari-september 2022:

– Det har varit ytterligare ett kvartal med oro på de finansiella marknaderna, stigande inflation och stora räntehöjningar. Det gör vårt arbete, att ge anställda i kommuner och regioner en trygg pension som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, extra viktigt. Därför är vi stolta över en hög solvensgrad som ger stabilitet i oroliga tider. Våra traditionella försäkringar visar också upp ett bra motstånd mot marknadernas nedgång. När man ser avkastningssiffrorna är det bra att ha med sig att de ställs mot årsskiftet vilket också utgör vändpunkten för en ordentlig uppgång, ända sedan nedgången orsakad av Coronapandemin i mars 2020. Sedan årsskiftet hade Stockholmsbörsen gått ner cirka 25 procent per den 30 september.

Marcus Blomberg, investeringschef Folksam:

– Avkastningen i portföljen hittills i år har påverkats negativt av stigande räntor och fallande aktiemarknader. Vi har under året sett intressanta möjligheter i olika typer av krediter och där genomfört nya investeringar. Vi har även ökat vår exponering mot fastigheter, såväl direktäga som indirekt ägda. De reala tillgångarna i vår portfölj som infrastruktur och fastigheter har bidragit positivt under året och till del balanserat upp de andra tillgångsslagen.

KPA Pension har starka finansiella nyckeltal trots nedgången i förvaltat kapital.

Händelser under det tredje kvartalet

  • KPA Pension skänkte 1 miljon kronor för att stötta jordbruk i fattiga länder
  • KPA investerade 5 miljarder kronor i bolånefonder
  • KPA beslutade att behålla premien för tjänstegrupplivförsäkring oförändrad för anställda i kommuner och regioner.

Efter kvartalets utgång

  • KPA Pension förvärvade två fastigheter i centrala Stockholm för drygt 3 miljarder kronor

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med samma period från föregående år inom parentes

  • Premieinkomsten ökade till 15 815 (15 202) Mkr.
  • Totalavkastningen minskade till -11,6 (8,2) procent.
  • Avkastningsränta, förmånsbestämd, uppgick till -11,3 (4,4) procent.
  • Avkastningsränta, premiebestämd, uppgick till -11,6 (8,6) procent.*
  • Förvaltat kapital uppgick till 243 971 (251 475) Mkr.
  • Solvensgraden uppgick till 229 (195) procent. Förändringen förklaras delvis av förändrat antagande avseende flytt av pensionskapital, vilket påverkar värdet av försäkringstekniska avsättningar.

*Avser avkastningsränta under spartid (för försäkrade som är 50 år eller yngre).

Koldioxidavtrycket under tredje kvartalet

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. Koldioxidutsläppet i den egna verksamheten ökar något från föregående kvartal. Aktieportföljernas totala koldioxidintensitet minskar och energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter att minska.  

Klimatindikator Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 2021 2020
Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 10,5 13,4 10,1 40 44,6
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 93,0 93,8 94,8 3) 96,5 101,6 3)
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) 5,2 5,6 6,0 5,3 7,1

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.

Läs rapporten från Folksamgruppen