Hållbara projekt med gröna obligationer

Genom att köpa gröna obligationer investerar vi pensionskapital i hållbara projekt. Det betyder att våra kunders pensionspengar finansierar exempelvis laddstationer för elbilar, cykelbanor, spårvagnar och hållbara äldreboenden.

Sverigekarta-kommunobligationer-1000x1780.jpgVad är gröna obligationer?

En rad svenska kommuner, regioner och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt. Gröna obligationer fungerar som ett slags lån med ränta som vi ger till olika hållbara projekt nationellt, men också i andra länder runt om i världen. Syftet är att bidra till en klimatomställning.

Hållbara lösningar

När vi investerar i en grön obligation måste vi vara säkra på att den som lånar våra pengar verkligen använder dem på rätt sätt. Våra gröna obligationer måste därför leva upp till en standard som heter Green Bond Principles. Den anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta projekt. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Exempel på gröna obligationer

Emittent

Område

Exempel på projekt

Europeiska investeringsbanken (EIB) Globalt, främst Europa Förnybar energi, energieffektivitet
Göteborgs stad Göteborg Elbilar, kväverening, trädplantering, cykel- och gånginfrastruktur, spårvagnar, energieffektiva bostäder
IFC (del av Världsbanken) Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, grön finansiering, biomassa, återvinning, hållbara transporter
Kommuninvest Sverige Gröna byggnader, klimatanpassningsåtgärder, vattenhantering, miljöåtgärder, energieffektivisering, avfallshantering, hållbara transporter, förnybar energi
KFW Europa, främst Tyskland Förnybar energi
Linköpings kommun Linköping Byggnation av simhall
Lunds kommun Lund Spårväg, energieffektiva bostäder, förnyelsebar energi
Malmö stad Malmö Malmöpendeln, anpassning till klimatförändringar, ökad mängd grönytor, gröna byggnader, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten
Nacka kommun Nacka Infrastruktur, stadsbygge, biologisk mångfald
Nederlands Waterschapsbank Nederländerna Klimatanpassning och biologisk mångfald inom vattenområdet
Nordiska investeringsbanken (NIB) Norden, Baltikum

Förnybar energi, avloppshantering, avfallshantering, hållbara transporter, gröna byggnader, energieffektivitet

Baltic Blue Bond: investeringar för att hantera och skydda vattenresurser i Östersjöområdet

Norrköpings kommun Norrköping Nybyggnation av hyresrätter, dricksvattenprojekt, investeringar i återvinningsverksamheten, flerfackssystem för avfall, effektivare gatubelysning, energieffektiva bostäder
Region Skåne Skåne Vindkraftverk, rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, pågatåg till Skånetrafiken
Region Stockholm Stockholms län Södertälje sjukhus utbyggnad och modernisering, Karolinska universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, modernisering av tunnelbanans röda linje och Högdalens depå
SBAB Sverige Finansiering av svenska bolån för energieffektiva byggnader och lån för energi- och miljöanpassningsåtgärder i fastighet.
Sverige    
Vellinge kommun Vellinge Omtankens hus i Höllviken
Världsbanken IBRD Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, hållbara transporter, vatten- och avloppshantering, avfallshantering, jordbruk, markanvändning, skogsbruk, motståndskraftig infrastruktur, byggnadsmiljö
Västerås stad Västerås Miljövänligt trähus, vårdboende, matrester blir biogas, anläggning för hantering deponier, förnybar elproduktion
Örebro kommun Örebro Vindkraft, gröna byggnader, energieffektiviseringar, reningsverk
Östersunds kommun Östersunds kommun Laddinfrastruktur, cykelvägar, vattenreningsanläggning Storsjön, Gräftsåsen lakvattenrening, förnybar energi, energieffektiviseringar