Året i korthet

Här lyfter vi fram några viktiga händelser under året som gått. 

Mer i pension bidrar till hållbart arbetsliv

Under året beslutades om ett nytt pensionsavtal som ger upp emot en miljon anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag mer i pension då avsättningen för de flesta höjs med cirka 33 procent. Samtidigt höjs lägsta åldern för pension från 55 år till 60 år, i linje med att vi förväntas jobba längre upp i åldrarna. Det nya avtalet är helt premiebestämt vilket bidrar till större valfrihet för pensionsspararna som också får en mer förutsägbar pension.

Hållbarhetskrav vid upphandling av pensionsförsäkring

Kommuner har en nyckelroll i den gröna omställningen och arbetar ofta utifrån ambitiösa klimatmål. Vid upphandlingar av infrastruktur och transporter är det en självklarhet att ställa klimatkrav. Nu utökas kraven till att även omfatta upphandling av finansiella tjänster. Nynäshamns kommun var först ut med att ställa utvärderingskrav vid en upphandling av pensionsförsäkring plus pensionsadministration.

Läs fördjupning: Nynäshamn först med klimatkrav

Pensionspengar till kampen mot hunger

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat brist på livsmedel och experter bedömer att det råder en akut risk för svältkatastrofer på flera håll i världen. Samtidigt pågår klimatförändringarna och alla delar i samhället behöver ställa om. Vi som pensionsbolag har möjlighet att driva utvecklingen i rätt riktning. Genom att investera 440 miljoner kronor i en obligation från FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) skapar vi avkastning till pensionsspararna samtidigt som pengarna gör nytta där de behövs som bäst. Obligationen syftar till att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till leveranskedjor och marknader samt producera mer diversifierade livsmedel. Vi har även investerat drygt 1,6 miljarder kronor i en grön obligation från Världsbanken (Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, IBRD) där pengarna bland annat ska stötta energiprojekt för att minska utsläppen av växthusgaser men också främja biologisk mångfald.

Uppmanar till klimatmål

Lika viktigt som att välja hållbara investeringar är hur vi agerar som ägare. KPA Pension är en av initiativtagarna till Nettonollalliansen, ett initiativ som samlar en rad investerare med målet att ha nettonollutsläpp i tillgångsportföljerna till år 2050 i linje med Parisavtalet. Inom ramen för alliansen arbetar vi aktivt för att de största utsläpparna i portföljen ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Vi jobbar också för att främja tillgången på hållbara investeringar och under året har vd Camilla Larsson träffat en rad kommuner för att diskutera deras behov kopplat till klimatomställningen. 

Läs fördjupning: Stora kliv mot klimatmål

Vi röstar, påverkar och ställer krav

Som ägare arbetar vi för en hållbar utveckling i alla våra tillgångsslag. Det gör vi genom att agera som aktiva ägare. Vi för påverkansdialoger, samarbetar med andra investerare, ställer frågor och röstar vid bolagsstämmor. Under 2022 röstade vi på 46 svenska bolagsstämmor och 485 utländska stämmor. 

Läs fördjupning: Skillnaden mellan ord och handling

Våra egna utsläpp

KPA Pension arbetar aktivt med att minska växthusgasutsläppen och har som mål att ha
nettonoll utsläpp i den egna verksamheten till år 2030. Det innebär att vi då ska ha minskat
våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002. Sedan vi började arbeta med målet om nettonollutsläpp 2030 i den egna verksamheten har utfallet följt de årliga målsättningarna. De viktigaste åtgärderna har varit att minska energianvändningen, öka användningen av ursprungsmärkt el samt att ställa om resandet. 

Läs fördjupning: Geolager minskar energiförbrukningen
Läs mer om hur vi arbetar mot nettonoll i vår verksamhet

Från 2022 ingår vår klimatrapportering enligt TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen granskas externt av revisionsföretaget EY. Den beskriver hur vi arbetar med hållbarhet utifrån mål kopplade till områden som är viktiga för oss, våra kunder och för miljö och klimat.

Hållbarhetsredovisning för 2022 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2021 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2020 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2019 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2018 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2017 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2016 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2015 (pdf)
Hållbarhetsredovisning för 2014 (pdf)

Klimatrapport för 2021