Mot nettonoll i verksamheten

KPA Pension arbetar aktivt med att minska växthusgasutsläppen och har som mål att ha nettonollutsläpp i den egna verksamheten till år 2030. Det innebar att vi då ska ha minskat våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002.

Baserat på 2017 års utsläpp har vi tagit fram en plan mot nettonollmålet som innebar att vi varje år ska minska utsläppen med ungefär fyra ton koldioxid. Färdplanen är baserad på Carbon Law och är i linje med Parisavtalet.

Nettonoll-1780x735px.jpg

Sedan vi började arbeta med målet om nettonollutsläpp 2030 i den egna verksamheten har utfallet följt de årliga målsättningarna. De viktigaste åtgärderna har varit att minska energianvändningen, öka användningen av ursprungsmärkt el samt att ställa om resandet.

För att vara trovärdiga när vi ställer krav på investeringar och leverantörer behöver vi själva leva upp till höga hållbarhetskrav i vår egen verksamhet.

Karin Stenmar, hållbarhetschef

Vi klimatkompenserar för hela klimatpåverkan

Vi delar upp de utsläpp av växthusgaser vår verksamhet genererar i tre scope enligt den internationella standarden för mätning, hantering och rapportering av växthusgaser, Greenhouse Gas Protocol. Där det är möjligt har utsläppen beräknats i CO2e, koldioxidekvivalenter med hänsyn till hela livscykeln. Det innebär att alla sju växthusgaser och inte bara koldioxid ingår i utsläppsberäkningarna. Det säkerställer att vi klimatkompenserar för hela klimatpåverkan och inte bara koldioxidutsläppen. Utsläppen rapporteras kvartalsvis.

KPA Pensions klimatavtryck (ton CO2e)

2022

2021

2020

Scope

Resor (flyg och tåg) 10 2 3,1 3
Bilresor 2,5 1 3 1
Taxi 0,5 0 0,2 3
Värme 15,6 20 18 2
Verksamhetsel 4,9 5 9 2 och 3
Trycksaker och papper 2,2 3 5 3
Kaffe 5,5 3 6 3
Köldmedia 4,9 6 6 1
Vatten 0,15 0,1 0,1 3

Totalt

47

40

49

 

Scope 1 är de direkta utsläppen från vår egen verksamhet. Här ingår leasade bilar, medarbetares bilar som körs i tjänsten och köldmedia för kvarteret Tullgården (huvudkontoret i Stockholm). Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som köps in till våra kontor. Scope 3 är indirekta utsläpp från resor med flyg, tåg och taxi samt papper, trycksaker, kaffe, vatten och uppströmsemissioner från elproduktion. Även utsläpp från ägda fastigheters el, värme, vatten och uppströmsemissioner ingår i scope 3.