Skillnaden mellan ord och handling

KPA Pension har ett ambitiöst hållbarhetsarbete som omfattar en rad olika områden. Vi har jobbat med de här frågorna i många år och redan 1998 införde vi ”etiska placeringskriterier”.

De etiska placeringskriterierna innebar att vi tog bort investeringar från branscher som våra kunder bedömde som skadliga; tobak, alkohol, vapen och spel. I dag har listan utökats med kriterier för bland annat porr, icke-medicinsk cannabis och kol. Men vid sidan om uteslutningar finns också vårt påverkansarbete. Eftersom vi förvaltar våra kunders pensionspengar placerar vi långsiktigt. Det ger oss större möjligheter att arbeta för att de tillgångar vi äger att ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor av olika slag, såsom klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

emelie-westholm-500x625px.jpg

Emilie Westholm är chef för avdelningen Ansvarsfullt ägande. Det är hon och hennes kollegor som arbetar med att påverka innehaven. Ett viktigt forum för påverkan är bolagens årsstämmor. Vi närvarar, röstar och ställer frågor vid alla våra svenska börsinnehav. Inför varje säsong beslutar avdelningen om ett frågetema kring vilket frågorna till bolagen formuleras.  

Mänskliga rättigheter temat för i år

I år var temat mänskliga rättigheter. Det ett område som rymmer flera viktiga frågor; allt från arbetsmiljöfrågor till barnarbete. Eftersom alla bolag är olika formulerar vi frågor utifrån det deras förutsättningar eller utmaningar. Aktuella händelser kan också sätta en viss fråga i fokus. Ett exempel är Ericssons där det inför stämman blev känt genom media att de kan ha betalat mutor till terrororganisationen IS i Irak. Emilie Westholm var på plats på stämman. 

Ericsson har under lång tid haft stora utmaningar inom sitt antikorruptionsarbete och det är något vi adresserat tidigare. Nu fick vi anledning att åter framföra våra tydliga förväntningar kring deras fortsatta arbete med antikorruption. Vi riktade också kritik mot den knapphändiga information de gett kring mutanklagelserna. Det var också en av anledningarna till att vi röstade emot ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Hur vet man om påverkansarbetet lyckas?  

Det är ofta svårt att visa att en specifik påverkansaktivitet direkt kan kopplas till en förbättring som skett i bolaget. Olika faktorer avgör vad som sker i ett bolag. Vi ägare är en av flera intressenter och vid sidan av oss påverkar även exempelvis lagstiftare, kunder och medarbetare.  I några fall kan vi tydligare koppla vårt påverkansarbete med konkret förbättring. KPA Pension har under flera års tid bedrivit påverkansarbete mot internationella storbanker, i synnerhet kopplat till klimatomställning. Bland annat framförde vi klimatrelaterade förbättringsförslag HSBC:s stämma både 2021 och 2022. I de efterföljande dialogerna med bankens företrädare kan vi konstatera att förslagen lett till framsteg.  HSBC har nu en färdplan mot nettonollutsläpp. De har också tagit fram en striktare policy kring finansiering av fossil verksamhet. Trots dessa åtgärder återstår ett stort arbete för banken.