Stora kliv mot klimatmål

2050 ska vi ha nettonollutsläpp från våra portföljer. Det är ett mål vi delar i den globala investeraralliansen UN-Convened Net Zero Asset Owner Alliance som grundades vid FN:s klimattoppmöte i New York 2019. Sedan dess har målet kompletterats med delmål till 2025 då utsläppen från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska ha minskat med nära en tredjedel.  

Fortsatt arbete inom Nettonollalliansen 

Förutom att utsläppen från portföljerna ska minska innebär delmålet till 2025 även att vi aktivt ska verka för att våra aktieportföljers största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets, SBTs). Dessutom ska vi främja utbudet av gröna investeringar på finansmarknaden.  

Dialoger för att påverka portföljernas största utsläppare 

Under året har vi träffat vi flera bolag på listan över vår aktieportföljens största utsläppare. Glädjande nog har det skett stora framsteg sedan delmålen sattes. Vid senaste mätningen under 2022 hade 40 procent av bolagen antagit SBTs, vilket motsvarar en ökning om 17 procentenheter jämfört med när målen sattes i början av 2021.  
– Våra påverkansdiskussioner skiljer sig beroende på vilket bolag vi pratar med, men rent generellt brukar vi diskutera vilka utmaningar och möjligheter bolagen ser med klimatomställningen – samtidigt som vi lyfter fram fördelarna med SBTs. Det finns en bred omställningsvilja bland dessa bolag, inte bara i Sverige men också bland många av de utländska bolag som vi har pratat med. Med det sagt återstår fortfarande ett stort arbete för bolagen för att faktiskt ställa om deras verksamheter i linje med målen i Parisavtalet, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande. 

Kommuner har nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle 

Kommuner står inför stora utmaningar, inte minst för att hantera pågående klimatförändringar och förbereda sig för konsekvenserna av klimatförändringarna. Ett av delmålen till 2025 är att ha minst fem möten per år med svenska kommuner, i syfte att diskutera hållbarhetsstrategier och på sikt få fler kommuner att genomföra investeringar som är i linje med deras klimat- och hållbarhetsmål.  

Under 2022 har vi bland annat träffat Örebro kommun, Umeå kommun, Region Stockholm, Stockholm stad, Falkenberg, Gävle och Göteborg. Dialogerna har handlat om hur klimat- och hållbarhetsmål har satts och hur arbetet är strukturerat för att nå dem. De har också handlat om hur vi tillsammans kan bidra till ett hållbart arbetsliv och hur medarbetare inom vård, skola och omsorg ska kunna verka med god hälsa fram till pensionen.