Camilla Larsson, vd på KPA Pension, har ordet

2023 var ett år där oron och den geopolitiska instabiliteten ökade i världen. Trots denna utveckling har världens börser hämtat sig under året. Centralbanker har agerat mot inflationen som under hösten började vika nedåt. Samtidigt pågår en klimatkris och 2023 blev det varmaste året som någonsin uppmätts. Året avslutades i en försiktig positiv anda när världens länder för första gången enades om en övergång bort från fossila bränslen.

camilla-larsson-560x700px.jpgKommuner och regioner spelar en central roll för hur Sverige lyckas med klimat- omställningen. Runt om i landet görs stora insatser för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till både pågående och framtida klimatförändringar. Det är ett arbete som bara har börjat. Satsningar på grön infrastruktur kommer att kräva stora investeringar de kommande åren.

Under året har jag träffat kommuner i hela landet för att diskutera deras arbete med klimatomställning och vilka utmaningar de ser framför sig. Biologisk mångfald är ett viktigt men komplext område som vi under året förbundit oss att formulera mål om i vår investeringsverksamhet. Våra fungerande ekosystem tar idag upp hälften av växthusgaserna. Om dessa kollapsar har vi en ännu större klimatutmaning framför oss. Därför var jag så klart nyfiken på hur kommunerna arbetar med dessa frågor. Mitt intryck från besöken är att kommunerna har ett ambitiöst miljö- och klimatarbete med tydliga mål och strategier. Ett bra exempel är Nacka kommun som vi träffade under hösten. De berättade om hur de bygger en hållbar stad med en rad intressanta projekt. Besöket resulterade i att vi investe-rade 100 miljoner kronor i en grön obligation som bland annat kommer att bidra till hållbara renoveringar, energieffektivisering med solpaneler, tunnelbana och våtmarksprojekt.

En annan viktig fråga jag tagit upp med de kommuner jag träffat är hur vi skapar ett hållbart arbetsliv. Frågan är direkt kopplad till de anställdas livsinkomster och pensioner, men den handlar också om att möta kommun- och regionsektorns utmaningar med kompetensförsörjning. Under året har vi inlett ett samarbete med organisationen Suntarbetsliv där vi bland annat kan sprida kunskap och erbjuda verktyg för att förbättra arbetsmiljön.

Kommuner och regioner spelar en central roll för hur Sverige lyckas med klimatomställningen.

Camilla Larsson, vd KPA Pension

KPA Pension har en angelägen uppgift i att informera de anställda om deras tjänstepension, vilka val de kan göra och vilka faktorer som påverkar storleken på pensionen. Viktig kunskap inte minst för att kunna uppnå jämställda pensioner i framtiden. KPA Pension har också tagit på sig uppdraget att utbilda i pensions-kunskap på högskolor där våra pensionsspecialister ger framtida pensionshand-läggare kunskaper om kollektivavtalade tjänstepensioner.

Oavsett vad som händer i vår omvärld förväntar sig våra kunder trygga och bra pensioner. Det ska vi också ge dem. För att vässa vår traditionella försäkring har vi förlängt den så kallade spartiden med högre risk, vilket ger kunderna bättre möjlighet till avkastning. Vi har också infört en maxgräns som innebär att månads- utbetalningen för pensionärer med premiebestämd pension inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. En viktig åtgärd för trygga och förutsägbara pensioner i oroliga tider. Slutligen har vi justerat tolerans- nivåerna i våra uteslutande placeringskriterier för att minska risken att bra och hållbara företag utesluts på grund av att en minimal del av omsättningen kan relateras till oönskad verksamhet. Förändringen är en anpassning till bransch-standard och innebär att vi ändrar gränsen för tillåten omsättning från produk-tion av vapen, tobak, alkohol och spel från upp till en procent till fem procent.

Aktuella händelser i Sverige och omvärlden påminner oss om att mänskliga rättig-heter, demokrati och yttrandefrihet inte kan tas för givna. Därför kändes det rätt att ställa frågor kring temat mänskliga rättigheter vid de femtio bolagsstämmor vi närvarade vid under årets stämmosäsong. Lika rätt kändes det när jag och ett härligt gäng medarbetare tillsammans dansade fram under KPA Pensions regnbågsfärgade flagga både i Stockholm och i Sundsvall. Tillsammans med alla andra deltog vi för att fira mångfald och stå upp för alla människors lika värde oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Upplevelser som ger energi och kraft i vårt fortsatta arbete mot visionen att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Camilla Larsson, vd KPA Pension