Miljöledning enligt ISO 14001

Hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt arbete som utvecklas och förändras i takt med samtidens utmaningar. Mycket har hänt sedan 1998 när KPA Pension blev certifierande enligt ISO 14001.

Den största skillnaden är att vi idag står inför en väldig konkret och akut utmaning med de pågående klimatförändringarna. Genom att vi var tidiga med att arbeta med ett miljöledningssystem har vi idag en välfungerande organisation för hållbarhetsarbetet.

Nettonollutsläpp viktigaste målet

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 utgör en arbetsmodell som bygger på ständiga förbättringar. Därför utgår arbetet från en mål- och handlingsplan som revideras och följs upp årligen. Målen är fastställda av ledningsgruppen och omfattar olika delar av verksamheten. Våra största och viktigaste mål om att nå nettonollutsläpp från vår egen verksamhet till 2030 och i portföljen till år 2050 är mål som är gemensamma för hela Folksamgruppen. Utöver dessa övergripande mål har vi också egna mål som handlar om att välja tåg istället för flyg vid tjänsteresor, minska utsläppen från personalbilar och att alla ska ha genomfört en hållbarhetsutbildning. Varje år genomförs en revision med en externt krediterad revisor som tillsammans med representanter från organisationen följer upp tidigare mål och de mål som ska gälla framåt.

Prioritering, styrning och rapportering

Ett miljöledningssystem säkerställer att vi prioriterar rätt saker och att arbetet leder till konkreta resultat. Hållbarhetsarbetet ska också vara väldokumenterat och därför ingår en lång rad dokument i miljöledningssystemet som till exempel policyer, handlingsplaner och rutiner, som årligen granskas och uppdateras. Men det är just detta jobb som gör att vi kan prioritera och styra arbetet så att vi når våra ambitiösa hållbarhetsmål och kan rapportera alla steg på vägen.