Mot nettonoll i verksamheten

KPA Pension arbetar aktivt med att minska växthusgasutsläppen och har som mål att ha nettonollutsläpp i den egna verksamheten till år 2030. Det innebar att vi då ska ha minskat våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002.

Baserat på 2017 års utsläpp har vi tagit fram en plan mot nettonollmålet som innebar att vi varje år ska minska utsläppen med ungefär fyra ton koldioxid. Färdplanen är baserad på Carbon Law och är i linje med Parisavtalet.

Nettonoll_2023_1780px.jpg

Sedan vi började arbeta med målet om nettonollutsläpp 2030 i den egna verksamheten har utfallet följt de årliga målsättningarna. De viktigaste åtgärderna har varit att minska energianvändningen, öka användningen av ursprungsmärkt el samt att ställa om resandet.

För att vara trovärdiga när vi ställer krav på investeringar och leverantörer behöver vi själva leva upp till höga hållbarhetskrav i vår egen verksamhet.

Camilla Larsson, vd KPA Pension

Vi klimatkompenserar för hela klimatpåverkan

Vi delar upp de utsläpp av växthusgaser vår verksamhet genererar i tre scope enligt den internationella standarden för mätning, hantering och rapportering av växthusgaser, Greenhouse Gas Protocol. Där det är möjligt har utsläppen beräknats i CO2e, koldioxidekvivalenter med hänsyn till hela livscykeln. Det innebär att alla sju växthusgaser och inte bara koldioxid ingår i utsläppsberäkningarna. Det säkerställer att vi klimatkompenserar för hela klimatpåverkan och inte bara koldioxidutsläppen. Utsläppen rapporteras årsvis.

KPA Pension är en del av Folksamgruppen och vi delar flera funktioner. Från och med 2023 beräknar och klimatkompenserar vi även utsläpp för medarbetare som organisatoriskt tillhör Folksam men som arbetar med KPA Pensions affär. För 2023 beräknar vi att dessa utsläpp resulterar i 28 ton. Liksom för verksamhetens utsläpp kompenserar vi med det dubbla genom Vi-skogen.

KPA Pensions klimatavtryck (ton CO2e)

2023

2022

2021

Scope

Resor (flyg och tåg) 10 10 2 3
Bilresor 3,9 2,5 1 1
Taxi 0,5 0,5 0 3
Värme 18,8 15,6 20 2
Verksamhetsel 4,7 4,9 5 2 och 3
Trycksaker och papper 1,9 2,2 3 3
Kaffe 7,4 5,5 3 3
Köldmedia 5,4 4,9 6 1
Vatten 0,15 0,15 0,1 3

Totalt

53

47

40

 

Scope 1 är de direkta utsläppen från vår egen verksamhet. Här ingår leasade bilar, medarbetares bilar som körs i tjänsten och köldmedia för kvarteret Tullgården (huvudkontoret i Stockholm). Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som köps in till våra kontor. Scope 3 är indirekta utsläpp från resor med flyg, tåg och taxi samt papper, trycksaker, kaffe, vatten och uppströmsemissioner från elproduktion. Även utsläpp från ägda fastigheters el, värme, vatten och uppströmsemissioner ingår i scope 3.