Så placerar vi dina pensionspengar

Vi förvaltar i dagsläget 300 miljarder kronor för våra kunder med traditionell försäkring. Det ger oss stora möjligheter till påverkan.

Dels genom att välja investeringar som direkt bidrar till klimatomställning och samhällsnytta och dels genom att utesluta företag inte lever upp till våra krav. Det är därför vi inte investerar i bolag som producerar vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi. Vi är också aktiva ägare som för dialoger och ställer krav på bolagen i frågor som rör miljö, klimat, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Olika tillgångar för trygga pensioner

För att uppnå god riskspridning fördelar vi innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader. Vår uppgift är att säkerställa att risknivån. Styrelsen fastställer varje år en placeringspolicy. Där anges hur tillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen.

I tabellen ser du hur kapitalet i den traditionella försäkringen placeras (2023-12-31):

Värdeslag

Andel (%)

Räntebärande värdepapper 33
Svenska aktier 20
Utländska aktier 26
Fastigheter 9
Alternativa placeringar 12
TOTALT 100

Vi har etiska placeringskriterier

Våra etiska placeringskriterier är centrala för oss när vi placerar våra kunders pensionspengar. Vi har därför tagit fram finansiella riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det är vår styrelse som har fattat beslut om våra etiska placeringskriterier. Vi väljer placeringar utifrån både påverkande och uteslutande kriterier. Därför främjar produkterna miljömässiga och sociala egenskaper. 

Påverkande kriterier

Genom våra placeringar påverkar vi innehaven i frågor som rör klimat, miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt antikorruption. De påverkande kriterierna handlar om hur vi tar ansvar som ägare och utgår från vår ägarpolicy men också internationella ramverk som FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Utgångspunkten är att försöka påverka våra innehav i en mer hållbar riktning. Om vi märker att en tillgång inte motsvarar vår syn på hållbarhet kan vi inleda en så kallad incidentdialog som avslutas först efter att en tydlig förbättring skett. 

Uteslutande kriterier

De uteslutande kriterierna sätter de yttre ramarna för vår placeringsverksamhet och avgör om vi kan investera eller inte.

Vi utesluter:

Toleransnivåer:

Vapen <5 % av omsättningen
Tobak <5 % av omsättningen (tillverkning), <5 % av omsättningen (distribution) 
Alkohol <5 % av omsättningen
Kommersiellt spel <5 % av omsättningen
Pornografi 0 % av omsättningen
Icke-medicinsk cannabis <5 % av omsättningen
Utvinning av kol <5 % av omsättningen
Kolanvändning i energibolag <30 % av omsättningen
Oljesand <10 % av omsättningen

Vår ambition är att en så liten del som möjligt av omsättningen ska komma från oönskade verksamheter. Brist på data och information kan dock skapa situationer där vi inte kan vara helt säkra på att det inte finns något otillåtet inom ett bolags verksamhet och av den anledningen kan toleransnivåerna vara något högre. För kol och oljesand har vi valt högre toleransnivåer för att möjliggöra ägande i syfte att medverka till företagens och branschens omställning till fossilfritt.

Uppföljning och utvärdering

För att se till att både möjliga och befintliga investeringar stämmer överens med våra placeringskriterier gör vi kontinuerliga utvärderingar tillsammans med Folksam och Swedbank Robur, vår externa förvaltare. Vi anlitar även ett externt företag, Sustainalytics, för att två gånger per år kontrollera och följa upp företagen som vi investerar i. De innehav som inte längre godkänns enligt våra placeringskriterier säljs ut omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt, men allra senast inom högst 6 månader.

Så sköts den dagliga förvaltningen

Förvaltningen av våra aktieinnehav sköts av portföljförvaltare på Swedbank Robur som dagligen kontrollerar våra innehav.

Så hanterar vi hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

En stor del av det kapital vi förvaltar är våra kunders pensioner och långsiktiga sparande. För att kunna erbjuda våra kunder trygga pensioner behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv på våra investeringar. Som ansvarsfull kapitalförvaltare vill vi ha en konkurrenskraftig avkastning och kunna bidra till utvecklingen mot en hållbar värld.

I kapitalförvaltningen väger vi alltid in hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut. Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka investeringens värde negativt. I våra interna styrdokument och governanceprocesser framgår hur hållbarhetsrisker vägs in.

Vår portfölj består av olika tillgångsslag som obligationer, noterade aktier, direktägda fastigheter inom Sverige och det vi kallar för specialplaceringar. I vårt arbete med hållbarhet ingår att vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag. För exempelvis aktier väljer vi bort bolag med höga hållbarhetsrisker och väljer in bolag med låga hållbarhetsrisker.

Kontakt

Emilie Westholm

Ansvarsområde: Chef Ansvarsfullt ägande