Hållbarhetsstyrning för att nå våra mål

Vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete, både från oss själva och från vår omvärld. För att leva upp till förväntningarna behöver vi tydlig styrning och uppföljning, men också kunskaper och kompetenser.

Vår hållbarhetsorganisation

Vårt hållbarhetsarbete utgår från de regelverk vi följer och de åtagande och samarbeten vi valt att ingå i. Styrelsen har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet och hållbarhetspolicyn. Vd ansvarar för att verksamheten arbetar utifrån styrelsens riktlinjer. Vår koncerngemensamma avdelning Kapitalförvaltning och hållbarhet har det övergripande ansvaret för att samordna, utvärdera och rapportera hela koncernens hållbarhetsarbete och att stötta verksamheterna i hållbarhetsrelaterade frågor. Affärsområdes- och enhetschefer ansvarar sedan för det operativa hållbarhetsarbetet inom sina respektive ansvarsområden. 

Flera interna styrdokument är viktiga för hållbarhetsarbetet. Vi har hållbarhetspolicy, uppförandekod för leverantörer, etiska regler och personalrelaterade policyer. Våra styrdokument är utformade utifrån internationella överenskommelser och ramverk som vi ställer oss bakom, exempelvis FN:s Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och Task-force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Målområden för hållbarhetsarbetet

Vi har identifierat målområden för hållbarhetsarbetet som utgår ifrån vår affär, där vår möjlighet att påverka är som störst. Våra målområden är kopplade till 6 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om våra målområden

Miljöledning enligt ISO 14001

KPA Pension är certifierande enligt ISO 14001 sedan 1998. Ett miljöledningssystem säkerställer att vi prioriterar rätt saker och att arbetet leder till konkreta resultat. 

Läs mer om miljöledning enligt ISO 14001