Hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Publicerad: 2023-01-01  |  Senast uppdaterad: 2023-06-30

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i KPA Pensions fondselekteringsprocess

KPA Pension har inga egna fonder – i stället erbjuder vi ett urval av externa fonder som vi ställer bestämda hållbarhetskrav på. Samma hållbarhetskrav gäller för samtliga fonder i vårt fondutbud. Du kan ta del av respektive fonds hållbarhetsarbete via vår hemsida.

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka fondförsäkringens avkastning. Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka försäkringens avkastning beror på vilka fonder du väljer. Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig negativt påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot KPA Pensions hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond.

När vi utvärderar en fonds hållbarhetsrisker tittar vi på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder.

Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en trygg pension för våra kunder.

Fondbolag som KPA Pension väljer ut ska ta hänsyn till hållbarhet i investeringsprocessen för de aktuella fonderna. Fondbolaget ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment ”PRI” alternativt ha en fastställd tidsplan för en sådan anslutning eller att fondbolaget kan uppvisa att det bedriver ett hållbarhetsarbete som kan anses uppfylla motsvarande krav som i PRI. Varje valbar fond ska ha hållbarhet integrerat i sin investeringsprocess och även redovisa sitt koldioxidavtryck.

Utvalda fonder ska i första hand arbeta med att påverka de bolag fonden investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Bolag där förvaltningen inte ser någon förändringsvilja eller bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont ska underkännas för investering. Fondbolagen redovisar till oss årligen hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.

Utvalda fonder ska inte investera i bolag som tillverkar vapen. Fonderna ska heller inte göra investeringar i tobak, alkohol eller pornografi. Vi vill även att fonden agerar i det fall ett bolag kan anses ha kränkt internationella normer och att det finns en tydlig ambition att undvika kolberoende investeringar.

Hållbarhetsbilagor om fondförsäkrings miljörelaterade och sociala egenskaper 

KPA Pension har inget eget fondbolag. Vår fondförsäkring innehåller istället ett utbud av externt förvaltade fonder. KPA Pensions fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För kunder som själv väljer fonder krävs att minst en av fonderna främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden.

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor med obligatorisk information om fondernas miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med EU:s regelverk. Informationen presenteras i särskilda mallar som är lika för alla finansmarknadsaktörer. Dessa hållbarhetsbilagor är också en del i information för fondförsäkring i KPA Pension.

  • Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås – är bilaga som ska finnas tillgänglig innan försäkring tecknas och ger fördjupad information om hur respektive fonds miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller hållbarhetsmål uppnås. Se länken ”Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation” i listan nedan.
  • Hållbarhetsbilaga årlig information – är bilaga till förvaltningsberättelsen till KPA Pensions årsredovisning och innehåller information om i vilken utsträckning en enskild fonds miljörelaterade och sociala egenskaper har främjats under året. Se länken ”Årlig hållbarhetsrapport” i listan nedan.

Hållbara egenskaper för våra fonder

Fond Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation Årlig hållbarhetsrapport Klassificering (artikel)
KPA Aktiefond KPA Aktiefond (pdf) KPA Aktiefond (pdf) 8
KPA Blandfond  KPA Blandfond (pdf) KPA Blandfond (pdf) 8
Storebrand Global Plus A SEK Storebrand Global Plus A SEK (pdf) Storebrand Global Plus A SEK (pdf) 8
Storebrand Grön Obligation A SEK Storebrand Grön Obligation A SEK (pdf) Storebrand Grön Obligation A SEK (pdf) 9
Swedbank Robur Obligation A Swedbank Robur Obligation A (pdf) Swedbank Robur Obligation A (pdf) 8
Swedbank Robur Räntefond Kort A Swedbank Robur Räntefond Kort A (pdf) Swedbank Robur Räntefond Kort A (pdf) 8
Öhman Emerging Markets A Öhman Emerging Markets A (pdf) Öhman Emerging Markets A (pdf) 8
Öhman Global A Öhman Global A (pdf) Öhman Global A (pdf) 8
Öhman Marknad Europa A Öhman Marknad Europa A (pdf) Öhman Marknad Europa A (pdf) 8
Öhman Marknad Japan A Öhman Marknad Japan A (pdf) Öhman Marknad Japan A (pdf) 8
Öhman Marknad Pacific A Öhman Marknad Pacific A (pdf) Öhman Marknad Pacific A (pdf) 8
Öhman Marknad Sverige Bred A Öhman Marknad Sverige Bred A (pdf) Öhman Marknad Sverige Bred A (pdf) 8
Öhman Marknad USA A Öhman Marknad USA A (pdf) Öhman Marknad USA A (pdf) 8