Ordlista

För att underlätta för dig så har vi samlat förklaringar till de ord som har med pension att göra som kan vara lite knepiga. Klicka på respektive bokstav eller scrolla ner på sidan för att hitta det ord du söker.

Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en ambitiös
agenda som världens länder antagit. Den finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

AKAP-KR

De flesta som jobbar inom kommun, region och kommunala bolag har från och med 2023 tjänstepensionen AKAP-KR. Avtalet har förhandlats fram av arbetsgivarna och facken.

Allmän pension

Pension som man har rätt till enligt lag. Den allmänna pensionen bygger på hur mycket du haft i livsinkomst fram tills du går i pension. För de flesta består pensionen av två delar, inkomstpension och premiepension, men den innehåller även ett grundskydd som kallas garantipension. Den nya pensionen gäller fullt ut för den som är född 1954 eller senare. För den som är född innan 1938 gäller det äldre ATP-systemet. Är man född 1938-1953 omfattas man till olika delar av såväl det nya som det äldre pensionssystemet.

Arvsvinster

Uppstår när någon vars pensionsförsäkring saknar återbetalningsskydd dör. Det insparade pensionskapitalet fördelas då mellan de andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Avgiftsbestämd ålderspension

En del av tjänstepensionen. Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till en pensionsförsäkring åt dig. Om du är kommun- och regionanställd får du själv välja var dessa pengar ska placeras. Hur stor den avgiftsbestämda ålderspension blir beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du fått på ditt sparande och hur stora avgifter du betalat. Avgiftsbestämd ålderspension kan också kallas premiebestämd pension.

Avkastning

Den värdeökning som ditt pensionskapital växer med.

Avkastningsränta

När du sparar i en traditionell pensionsförsäkring får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Hur stor den blir beror på hur väl vi får kapitalet att växa. Räntan kan vara positiv eller negativ, vilket innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska.

Barnpension

Pension som utbetalas till barn om föräldern avlider. Från allmän försäkring och avtalsförsäkring för den kommunala sektorn utbetalas pension till barn som inte fyllt 18 år. Vid fortsatta studier kan pensionen förlängas till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Basbelopp

Ett belopp som bestäms varje år av regeringen. Det finns flera typer av basbelopp. De används bland annat för att beräkna pensioner. Se även prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Bruttopension

En pension, t ex ålderspension enligt det tidigare kommunala pensionsavtalet PA-KL. Innebär att den totala pensionen (inklusive allmän pension) bestäms till ett visst belopp. Storleken på den kommunala pensionen motsvarar skillnaden mellan det totala pensionsbeloppet som bestämts och vad som utbetalas från den allmänna försäkringen. Jämför med Nettopension.

Dödsbo

Juridisk person i vilken kvarlåtenskapen (den avlidnes tillgångar) ingår.

Efterlevande

En avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande.

Efterlevandepension

Pension som betalas ut till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. Efterlevandepension kan ges till efterlevande make, sambo, registrerad partner och barn.

Familjeskydd

Pension som betalas ut till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. Familjeskydd kan ges till den du är gift eller sambo med och till dina barn.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring får du själv bestämma placering av pengarna i en eller flera fonder. Det finns här inget garanterat försäkringsbelopp som i traditionell försäkring.

Fribrev

Ett fribrev är exempelvis en pensionsförsäkring som det inte längre betalas premier eller görs pensionsavsättningar för. Pensionens värde beror då på de pengar som hunnit betalas in. Pensionsutbetalning görs när du uppnår pensionsåldern.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda basbeloppet används bland annat för att räkna om pensionsgrundande lön till årspoäng, som används i vissa avtal som gällde före AKAP-KR och KAP-KL.

Förmånsbestämd pension

Om du tjänar mer än 46 438 kr/mån (2023) eller om du var 28 år och jobbade inom kommun och region innan 1998 kan du också ha en förmånsbestämd pension. Den garanterar en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen vid pensionsåldern. Exempel på förmånsbestämd pension är IPR 971231, PA-KL Livränta och FÅP.

Förmånstagare

Den som har rätt att få utbetalningar från en försäkring.

Förmånstagarförordnande

Många försäkringar har ett förmånstagarförordnande som talar om vem som ska ha pengarna om den försäkrade dör. Det kan till exempel vara den du är gift med. Om du vill att någon annan ska ha pengarna, måste du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande och skicka till oss.

Förordnande

Skriftlig handling varigenom någon förordnas att sköta en tjänst.

Förtida uttag

Innebär att du börjar ta ut ålderspensionen innan din avtalade pensionsålder.

Förvalsalternativet

Vi är förvalsalternativet för kommun- och regionanställdas tjänstepension. Det innebär att din tjänstepension placeras hos oss om du inte aktivt väljer något annat. Det är fack och arbetsgivare som kommit överens om detta.

Garanterat pensionsbelopp

Det månadsbelopp som vi garanterar att du ska få från din traditionella pensionsförsäkring från och med 65 års ålder.

Garantipension

Ett grundskydd i det allmänna pensionssystemet för den som haft låg eller ingen inkomst. Kan tas ut tidigast från 66 års ålder. I det tidigare kommunala pensionsavtalet PA-KL var detta även en benämning för en avgångspension.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom AKAP-KR, KAP-KL och PFA. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.

Intjänad pensionsrätt - IPR

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 beräknad för alla arbetstagare som då var anställda på PA-KL och gick över till PFA. Beloppet betalas i regel ut från 65 år och livet ut. För den som inte arbetade vid övergången 97-12-31 eller var exempelvis sjuk/tjänstledig blir det en livränta (se livränta).

KAP-KL

Från och med 2023 har de flesta som jobbar inom kommun, region eller kommunala bolag tjänstepensionen AKAP-KR. Men vissa omfattas fortfarande av KAP-KL. Det gäller till exempel dig som är född 1957 eller tidigare, har sjuk- eller aktivitetsersättning, har en överenskommen särskild avtalspension, har särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal eller har en förmånsbestämd ålderspension under utbetalning.

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser som orsakas av en organisation, händelse eller produkt. Koldioxidavtryck uttrycks ofta i termer av den mängd koldioxid, eller dess motsvarighet i andra växthusgaser som släpps ut.

KommunBas

Kommunernas kontoplan för extern redovisning.

Levnadsintyg

Du som är pensionär utomlands men inte får några utbetalningar från Pensionsmyndigheten ska varje år fylla en blankett, ett så kallat levnadsintyg. Det är för att du ska kunna intyga för oss att du lever och fortfarande har rätt till pensionen.

Livränta

Med livränta avses ofta samma sak som pension. Livränta motsvarar den pension som tjänats in om anställningen upphör före pensionsåldern.

L-kontoplanen

Landstingens kontoplan för extern redovisning

Nettopension

En pension, till exempel ålderspension, enligt de kommunala pensionsavtalen AKAP-KR, KAP-KL eller PFA. Storleken på pensionen påverkas inte av vilket belopp som utbetalas från den allmänna försäkringen. Jämför med Bruttopension.

PA-KL

Kommunalt pensionsavtal som 1998 ersattes av PFA och som sedermera övergick 2006 till det avtal som idag kallas KAP-KL.

Pensionsbelopp

Den summa som du som pensionär får utbetalad varje månad.

Pensionsgrundande belopp

Fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn, studerar eller gör plikttjänst. Pensionsgrundande belopp tillsammans med pensionsgrundande inkomst ger det pensionsunderlag som din pension beräknas på.

Pensionsskuld

En gång i framtiden ska den anställde få ut pengar i form av en kommunal pension. Det har arbetsgivaren lovat i pensionsavtalet. Pensionsskulden är den sammanlagda skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda.

Pensionsunderlagets tre skikt

Pensionsunderlaget delas in i tre skikt;
• 0 - 7,5 inkomstbasbelopp
• 7,5 - 20 inkomstbasbelopp
• 20 - 30 inkomstbasbelopp.</li>

Pensionsålder

Den tidpunkt som ålderspension enligt avtal är tänkt att börja betalas ut från. I ATP-systemet var pensionsåldern 65 år, med möjlighet till förtida eller uppskjutet uttag. I det nya allmänna pensionssystemet har man en rörlig pensionsålder, med tidigaste uttag från 62 års ålder. Garantipension kan dock tas ut tidigast från 65 års ålder.

AKAP-KR, KAP-KL eller PFA har ingen fastställd pensionsålder. Den premiebestämda pensionen kan dock tas ut från 60 års ålder. Vissa delar i KAP-KL och PFA kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Har du däremot en tjänat in en livränta i PA-KL kan den betalas ut först vid 65 års ålder. Har du däremot en livränta i gamla PA-KL avtalet kan tjänstepensionen först tas ut vid 65 års ålder.

PFA

Pensions- och försäkringsavtal för anställda inom kommuner, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. PFA ersatte 1998 det tidigare kommunala pensionsavtalet PA-KL. 2006 ersattes det av KAP-KL.

Premiebestämd pension

En del av tjänstepensionen. Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till en premiebestämd pension åt dig. Om du är kommun- och regionanställd får du själv välja var dessa pengar ska placeras. Hur stor den premiebestämda pensionen blir beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du fått på ditt sparande och hur stora avgifter du betalat. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet kallades före 1999 bara basbeloppet, och beräknas utifrån förändringarna i konsumentprisindex. Prisbasbeloppet används bland annat för att årligen räkna om de flesta kommunala tjänstepensionsförmånerna när de har börjat betalas ut.

Rörlig avgift

Den avgift som du betalar till oss för att vi tar hand om dina pensionspengar.

Solvens eller solvensgrad

Ett mått på hur väl ett pensionsbolags tillgångar räcker till att betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar och storleken på de garanterade pensionsbelopp vi har lovat er kunder. Enligt lag ska solvensgraden överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Kollektivavtal om livförsäkring för anställda inom den kommunala sektorn. Utbetalning görs med ett engångsbelopp till den anställdes efterlevande enligt vissa villkor. Beloppets storlek beror på arbetstagarens sysselsättningsgrad, ålder vid dödsfallet samt vilka personer som finns i kretsen av efterlevande.

Totalavkastning

Värdeförändringen på de tillgångar som vi förvaltar inom traditionell pensionsförsäkring.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring tar vi tar hand om pensionspengarna åt dig. Det är ett tryggt och bekvämt sparande och du får alltid minst ett garanterat pensionsbelopp.

Uppskjutet uttag

Innebär att du tar ut ålderspensionen vid en senare tidpunkt än din avtalade pensionsålder. Ett uppskjutet uttag gör att pensionsbeloppet per månad blir högre.

Värdesäkring

Innebär att en pension eller annan ersättning som ska betalas ut, ändras genom en koppling till löne- eller prisutvecklingen. Genom att knyta pensionen till ett index, t ex prisbasbeloppet, höjs pensionsbeloppet över tiden. Det förekommer olika värdesäkringsmodeller för pensioner beroende på om de regleras i lag eller olika avtal. Exempel på en värdesäkrad pension är den intjänade pensionsrätten.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig.

Äktenskapsskillnad

Ett annat ord för skilsmässa

Ömsesidigt bolag

Vi är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att alla ni försäkringstagare är delägare och att allt eventuellt överskott vi gör går tillbaka till er kunder/ägare.