Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Publicerad: 2023-01-01  |  Senast uppdaterad: 2024-03-27

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i KPA Pensions investeringsbeslutsprocess

Det kapital vi förvaltar är våra kunders pensioner och långsiktiga sparande. För att kunna erbjuda våra kunder trygga pensioner och försäkringar behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv på våra investeringar. Som ansvarsfull kapitalförvaltare vill vi åstadkomma konkurrenskraftig avkastning och bidra till utvecklingen mot en hållbar värld.

I kapitalförvaltningen väger vi löpande in hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut. Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som skulle kunna påverka investeringens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka den traditionella försäkringens avkastning. Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka den traditionella försäkringen beror på vilka tillgångar vi väljer att investera i. Alla tillgångar har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. I våra interna styrdokument och governanceprocesser framgår hur hållbarhetsrisker vägs in.

Vår syn är att bolag som förstår och integrerar hållbarhetsrisker i sin affärsstrategi har bättre förutsättningar att nå framgång än bolag som inte beaktar hållbarhet. Hållbarhetsrisker kan påverka den traditionella försäkringens avkastning om de materialiseras. Innehav i bolag med betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om hållbarhetsriskerna materialiseras och leda till att tillgångarnas värde sjunker. Otillräcklig bolagsstyrning och kontrollstruktur kan till exempel leda till missförhållanden som kan påverka innehavsbolagets aktiekurs negativt. Vi bedömer att integrering av hållbarhetsrisker i KPA Pensions investeringsbeslut är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning för traditionell försäkring.

Vår portfölj består av olika tillgångsslag som obligationer, noterade aktier, direktägda fastigheter inom Sverige samt alternativa placeringar. I KPA Pensions arbete med hållbarhet ingår att vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag.

När vi utvärderar en specifik tillgångs hållbarhetsrisker beaktar vi miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. För tillgångsslaget aktier väljer vi i urvalsprocessen genom screening bort bolag med höga hållbarhetsrisker.  Baserat på bolagens ESG-betyg hos en internationellt välkänd dataleverantör och därtill en egen intern, separat analys väljer vi in bolag med högre ESG-betyg och därmed lägre hållbarhetsrisker. Under innehavstiden utvärderar vi hållbarhetsriskerna genom screening och i samband med påverkansdialoger. Vid fastighetsinvesteringar sätter vi tydliga miljömål på energianvändning, koldioxidutsläpp och miljöcertifieringar.

Alla fastighetsinvesteringar omfattas av KPA Pensions placeringskriterier. Inför en investering gör vi grundliga analyser av både byggnaden och marken den står på utifrån ett miljömässigt perspektiv, i syfte att reducera miljömässiga risker kopplade till både byggnad och mark. Vi utvecklar inte fastigheter åt verksamheter inom exempelvis pornografi, tobak eller andra branscher som strider mot vår placeringskriterier, samtidigt som vi är noggranna när det kommer till vilka hyresgäster vi släpper in. Detta är vårt sätt att begränsa risker utifrån ett socialt perspektiv.

Inom ränteplaceringar investerar vi endast i obligationer utgivna av överstatliga organisationer som Världsbanken samt i ett fåtal utvalda länder, i syfte att reducera hållbarhetsrisker. Vi är en stor investerare i svenska kommunobligationer och letar aktivt efter gröna, sociala och andra hållbarhetsrelaterade obligationer där kapitalet öronmärks till omställningsprojekt. När det gäller specifikt företagsobligationer har vi en hållbarhetsprocess som i stor utsträckning påminner om våra processer för aktieinvesteringar. Företagsobligationer är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet och därmed anser vi att det är mer relevant att analysera emittenten snarare än det specifika instrumentet.

Alternativa placeringar är typiskt sett mindre likvida än exempelvis noterade aktier, och görs med en mycket lång tidshorisont. Alternativa placeringar omfattas, precis som alla tillgångsslag, av Folksamgruppens placeringskriterier. Här ser vi att det i första hand är inför en investering vi kan vara med och reducera risker, genom att säkerställa att den fond eller det bolag vi investerar i uppfyller våra placeringskriterier. I tillägg till det har vi även kontinuerliga möten med innehav för att följa upp hållbarhetsrelaterade risker.

Hållbarhetsbilagor om traditionell försäkrings miljörelaterade och sociala egenskaper

Traditionell försäkring i KPA Pension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att KPA Pensions kapitalförvaltning påverkar och utesluter investeringar i sina investeringsportföljer.

KPA Pension har tagit fram hållbarhetsbilagor som omfattar alla produkter i KPA Pension med traditionell förvaltning. De ger mer information om dessa egenskaper. Informationen presenteras i särskilda mallar som är lika för alla finansmarknadsaktörer.

Traditionell försäkring som främjar miljömässiga och sociala egenskaper

Här finns ytterligare fördjupad information om traditionell försäkrings miljömässiga och sociala egenskaper som ska finnas på webben. EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar definierar ”hållbar investering” som investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte väsentligen skadar något miljö- eller socialt mål och att de investerade företagen följer praxis för god bolagsstyrning. 

Nedan avses med produkten traditionell försäkring i KPA Pension.

(a) Sammanfattning

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring (pdf)

(b) Inga mål för hållbar investering

Miljömässiga och sociala egenskaper

Produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål.

Produkten har dock en minimiandel på 5 procent hållbara investeringar enligt definitionen i EU:s regelverk. Se punkt e) Andel av investeringar, nedan för mer detaljer. Enligt EU:s regelverk ska KPA Pension beskriva hur vi säkerställer att våra hållbara investeringar inte orsakar betydande skada. Vi screenar löpande vår placeringsportfölj för att säkerställa att de tillgångar vi äger inte strider mot våra placeringskriterier. Screeningen görs minst fyra gånger per år, dels utifrån kontroversiella produkter och branscher som exkluderas av våra uteslutande kriterier, dels utifrån internationella normer och konventioner, bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra ramverk som våra placeringskriterier och ägarpolicy följer.

Våra uteslutande kriterier, där vi bland annat exkluderar verksamheter inom tobak, kommersiell spelverksamhet, vapen, alkohol, pornografi och minskar riskerna för att våra investeringar ska göra någon betydande skada på sociala mål.

Vi följer löpande samtliga indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål.

KPA Pensions påverkande kriterier och ägarpolicy anger att vi ska verka för att de tillgångar vi äger bedriver sina verksamheter i linje med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I de fall vi upptäcker att något av våra innehav har brutit mot någon av dessa ramverk analyserar vi fallet med hjälp av bland annat data från våra dataleverantörer, och inleder i de fall det bedöms vara påkallat en incidentdialog med det aktuella innehavet. Dessa incidentdialoger fokuserar på innehav som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella konventioner, och avslutas först så snart en tydlig förbättring har setts från det aktuella bolaget. Om vi inte ser någon förbättring kan avyttring av innehavet bli aktuellt.

(c) Den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper

Produkten uppnår miljörelaterade och sociala egenskaper genom att KPA Pension följer ett antal placeringskriterier som styr vår kapitalförvaltning och de tillgångar som vi investerar i.

Miljörelaterade egenskaper

KPA Pension är en av medgrundarna till UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance, med målet att investeringarna i våra placeringsportföljer ska visa nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2050, i linje med målen i Parisavtalet. Detta innefattar samtliga tillgångsslag som vi förvaltar. 

Vår övergripande nettonollambition innebär att samtliga aktieinnehav ska arbeta med utsläppsreducering och en omställning i linje med Parisavtalet. Vår ägarpolicy anger också att vi ska verka för att våra portföljbolag antar vetenskapligt förankrande klimatmål.

På grund av klimatförändringarna och riskerna med strandade tillgångar så har vi uteslutit bolag där över 30 procent av omsättningen kommer från kolanvändning i energibolag samt bolag där 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol. Även bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer från oljesand utesluts. Strandade tillgångar, innebär en finansiell risk för att tillgångarna av någon anledning inte kan nyttjas. 

Sociala egenskaper

Vårt arbete som ägare innefattar bland annat att vi vill att våra portföljbolag systematiskt ska arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda, exempelvis rörande barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Vi vill även att våra innehav ska bidra till ekonomisk tillväxt i de länder de är verksamma i, för att därmed lämna ett bidrag till mänskliga rättigheter i vid bemärkelse.

Vi vill att våra innehav tar ansvar för samtliga led i sina värdekedjor, och att de har regler och policys på plats för att säkerställa sunda arbetsvillkor både för anställda samt leverantörer och underleverantörer. Vårt påverkansarbete inom mänskliga rättigheter bedrivs via bolagsstämmor, investerarsamarbeten och i direkt dialog med våra innehav.

Vissa verksamheter avstår vi helt från att investera i. Det handlar om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Det gäller till exempel tobaksbranschen. Även investeringar i bolag som tillverkar icke-medicinsk cannabis utesluts.

Vi investerar inte heller i bolag verksamma i spelbranschen. Spelbolagens verksamhet är en grogrund för att utveckla spelberoende bland användarna, och vi som ansvarsfull ägare har gjort bedömningen att vi med våra insatser inte kan garantera en förbättring av detta problem. Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på internationella normer och konventioner och utesluter vapen som potentiellt kan orsaka stort mänskligt lidande.

(d) Investeringsstrategi

KPA Pensions mål är att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning samtidigt som vi är en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning. Den investeringsstrategi som används för att uppfylla de miljörelaterade och sociala egenskaperna som produkten främjar utgår från våra placeringskriterier, våra principer för aktieägarengagement och ägarpolicy.  

Våra placeringskriterier är uppdelade i två ben: uteslutande och påverkande kriterier.

Påverkande kriterier

Vårt mål är i första hand inte att välja bort investeringar, utan påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Våra påverkande kriterier grundar sig bland annat på FN:s Global Compact liksom OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Miljö- och klimatkriterium
KPA Pension ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt arbeta med att reducera sin negativa påverkan på miljön.

Kriterium för mänskliga rättigheter
KPA Pension ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda.

Kriterium mot korruption
KPA Pension ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer.

Som underlag för vårt påverkansarbete använder vi screening och betygsättning. Vid betygsättning använder vi oss av MSCI:s hållbarhetsbetyg. Syftet med påverkansdialoger är att företagen ska förbättra sitt hållbarhetsarbete och åtgärda de risker som är förknippade med hållbarhetsproblem. De bolag vi investerar i kan till exempel ha verksamheter med direkt eller indirekt stor miljöpåverkan. Ett företag med stor klimatrisk som lyckas minska denna eller kanske till och med finna nya klimateffektiva möjligheter bidrar till att den totala hållbarheten ökar möjligheterna uppnå FN:s Globala mål, och därför är påverkansarbetet väldigt viktigt för oss. Företag som har stora hållbarhetsrelaterade problem som de väljer att inte åtgärda trots upprepade påtryckningar, kan dock bli aktuella för oss att avyttra. Vår ambition är att identifiera och tillsammans med andra investerare påverka där det gör störst nytta.

Uteslutande kriterier

Verksamhetsbaserade kriterier
Det finns verksamheter som vi helt avstår från att investera i. Det handlar om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Därför investerar vi inte i branscher som tillverkar tobak, alkohol, kommersiellt spel, pornografi eller vapen. 

Normbaserade kriterier
Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på internationella normer och konventioner. Därför investerar vi inte i bolag som tillverkar vapen.

Riskbaserade kriterier
Slutligen finns ytterligare en variant av uteslutande kriterier som tar sitt avstamp i riskspridning. I och med klimatförändringarna och riskerna med så kallade strandade tillgångar så har vi uteslutit bolag med över 30 procent av omsättningen kommer från kolanvändning i energibolag samt bolag där 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol, eller mer än 10 procent kommer från oljesand. Strandade tillgångar, innebär en finansiell risk. Begreppet betyder att de tillgångar man förfogar över av någon anledning inte kan nyttjas. Det innebär att tillgångar kan skrivas ner som värdelösa eftersom de om de ska extraheras kommer generera utsläpp med stor negativ konsekvens för klimatet och miljön.

Givet innehållet i vår ägarpolicy, där vi deklarerar att vi vill att de tillgångar vi äger följer FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag analyserar vi våra innehav för att säkerställa att de följer praxis för god styrning. Vi mäter även överträdelser av dessa två ramverk respektive avsaknad av efterlevnadsmekanismer.

Hur vi använder placeringskriterierna

De uteslutande kriterierna sätter de yttre ramarna för vad vi kan investera i och inte, vilket innebär att vi bland annat utesluter investeringar i tobak, pornografi, kontroversiella vapen och andra branscher och bolag vars verksamheter strider med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Samtidigt styr våra påverkande kriterier vårt arbete med att försöka påverka de tillgångar vi äger att ta ett större ansvar för klimat & miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt anti-korruption.

Vår inställning är i första hand nämligen inte att välja bort investeringar, utan att försöka påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Våra påverkande kriterier grundar sig bland annat på FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

När det gäller aktieinvesteringar väljer KPA Pension de bästa bolagen i respektive bransch baserat på deras ESG-betyg. Dessa betyg hämtas från en internationellt erkänd leverantör av hållbarhetsdata, som genomlyst bolagens hantering av en rad hållbarhetsrelaterade parametrar, exempelvis klimat och miljö, mänskliga rättigheter samt bolagsstyrning. Genomlysningen resulterar i ett ESG-betyg för bolaget. Därmed väljer vi de bolag som fått högst betyg inom bolagsstyrningsrelaterade frågor, samtidigt som vi väljer bort de bolag med sämst betyg inom samma område.

Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete i samtliga våra innehav för att på så vis säkra en god bolagsstyrning. Vårt påverkansarbete styrs i stor utsträckning av våra påverkande kriterier vilka i sin tur är baserade på bland annat FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt av KPA Pensions ägarpolicy. Ägarpolicyn är ett styrande dokument som vägleder oss i hur vi ska bete oss för att nå en långsiktigt god avkastning på det förvaltade kapitalet samt hur vi ska verka för att våra innehavs verksamheter bidrar till en hållbar värld. Den anger bland annat att vår ägarstyrning i svenska bolag i huvudsak ska baseras på vad som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). Syftet med Koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. För utländska bolag ska KPA Pension utgå från de principer som ligger bakom Koden, om det inte finns skäl att göra nationella avvikelser i linje med god sed inom bolagsstyrning.

KPA Pension är aktiva inom Institutionella Ägares Förening (IÄF), där vi verkar för att Koden kontinuerligt vidareutvecklas för att bättre svara mot ägarens och bolags behov. Sammantaget bidrar våra påverkande kriterier, ägarpolicy samt övergripande påverkansarbete inom detta område till att säkra att vår aktieportfölj följer praxis för god bolagsstyrning.

(e) Andel av investeringar

KPA Pension investerar primärt i direktägda noterade aktier, räntebärande instrument, fastigheter samt specialplaceringar. Inom ramen för våra specialplaceringar ingår en mindre andel indirekta investeringar i fonder. Fördelningen kan variera något beroende på marknadsrörelser under året.

Främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper:

Mer än 99 procent av KPA Pensions investeringar främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Genom vår investeringsprocess säkerställer vi att investeringarna främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Mer om hur KPA Pension arbetar med ansvarfulla investeringar kan du läsa i avsnitt c) Den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper.

Andra investeringar

Under andra investeringar finns derivat som handlas för mer kortsiktig exponeringshantering dessa omfattas av våra placeringskriterier. 

Miniminivå hållbara investeringar som mål

KPA Pension har en miniminivå om 5 procent hållbara investeringar enligt EU:s regelverk.

(f) Övervakning av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

KPA Pension genomför kontinuerlig screening av våra placeringsportföljer, inklusive relevanta hållbarhetsindikatorer för miljörelaterade och sociala egenskaper, för att säkerställa att de tillgångar vi äger fortsatt uppfyller våra placeringskriterier. Våra dataleverantörer ger oss även möjlighet att analysera huruvida våra innehav bryter mot internationella konventioner och överenskommelser inom hållbarhetsfrågor. Om vi upptäcker att något av våra innehav bryter mot exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s Global Compact analyserar vi fallet med hjälp av data från våra dataleverantörer, och inleder därefter en incidentdialog med det aktuella innehavet. Dessa incidentdialoger fokuserar på företag som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella konventioner. De avslutas först så snart en tydlig förbättring har setts från det aktuella bolaget – om utfallet av dialogen däremot är negativt kan avyttring och exkludering bli aktuellt.

KPA Pensions avdelning Ansvarsfullt ägande arbetar dagligen med att säkerställa att våra placeringskriterier upprätthålls och att påverka de tillgångar vi äger att ta större ansvar i hållbarhetsfrågor. Arbetet sker löpande i följande kanaler:

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutade organ, och har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och vd. Det är därmed där vi som ägare direkt kan påverka ett bolag genom att rösta. KPA Pensions ambition är att delta vid alla bolagsstämmor i svenska innehav, och att rösta på alla utländska stämmor via en extern leverantör. Vi lägger även egna förslag till bolagsstämmorna, och ställer sedan 2009 alltid en hållbarhetsrelaterad fråga till bolagens vd och/eller styrelse på de svenska bolagsstämmorna.

Direkt kontakt

Vi för regelbundna dialoger med företrädare för de bolag vi investerat i, ofta bolagsledningar och styrelser, för att diskutera hållbarhetsarbete. Genom att tydliggöra vilka förväntningar vi som ägare har är vår förhoppning att våra portföljbolag ska förstå vilka hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter de står inför.

Samverkan

Genom att samarbeta med intresseorganisationer och andra investerare har vi större möjlighet att göra skillnad. Här påverkar vi exempelvis via samarbeten kring aktieägarförslag på stämmor och vid direkt kontakt med bolag i specifika frågor eller projekt.

(g) Metoder

Vår externa förvaltare Swedbank Robur utvärderar löpande våra befintliga i och potentiella innehav. Dessutom görs en extra granskning av innehaven internt två gånger per år med hjälp av vår dataleverantör. Befintliga innehav (företag), som till följd av förändrat beteende eller ändrad sammansättning inte längre kan godkännas enligt våra placeringskriterier, säljs omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt. I annat fall säljs de inom en period av högst 6 månader.

För mer detaljer se avsnitt (f).

(h) Datakällor och databehandling

KPA Pension använder primärt två leverantörer av hållbarhetsdata. De är internationellt etablerade, med lång erfarenhet av att genomlysa noterade bolags hållbarhetsprofil. KPA Pension använder indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt EU:s regelverk för att analysera och säkerställa att vi når egenskaperna. Dessutom genomför vi kontinuerliga mätningar av en rad andra hållbarhetsparametrar, exempelvis mäter vi hur stor andel av våra portföljers mest utsläppsintensiva innehav som har satt vetenskapligt förankrade klimatomställningsmål.

 • MSCI ESG Analysverktyg - bland annat CO2 data, hållbarhetsbetyg, portföljscreener
 • Sustainalytics - data relaterat till EU Sustainable Finance, löpande screening och hållbarhetsbetyg, tematiska projekt och engagement
 • Bloomberg - Vi har tillgång till Bloombergs databaser och information
 • NGOs - Vi använder oss av data och rapporter från NGOs som exempelvis ShareAction och Greenpeace i bolagsdialoger och i vårt strategiska arbete
 • ISS (tidigare Nordic Investor Services NIS) - Röstningsrådgivare och röstningsombud för utländska bolagsstämmor
 • Swedbank Robur - Bland annat löpande screening och diskussionspartner

(i) Begränsningar för metoder och data

I våra analyser är vi beroende av kvaliteten på den data vi kan få från våra leverantörer. I vissa fall finns fortfarande mycket begränsat dataunderlag, vilket då påverkar vår möjlighet till rapportering. Detta ska i sådana fall tydligt framgå. Vid analys av en specifik aktie eller annan tillgång använder vi alltid information från flera olika datakällor.

KPA Pension följer den vetenskapliga utvecklingen inom klimatområdet och är engagerade i arbetet  inom AOA. Detta innebär att våra delmål för minskning av utsläpp löpande utvärderas, revideras och kompletteras i linje med nya forskningsrön och tillvägagångssätt.

(j) ‘Due diligence’

KPA Pension har arbetat med hållbara investeringar i över 20 år och har utarbetat en gedigen process för att välja ut vilka tillgångar som kan bli aktuella för investering. Läs mer om hur processen ser ut för olika tillgångsslag nedan.

Aktier

Hållbarhet är en helt integrerad del av vår aktieinvesteringsprocess. Arbetet styrs utifrån våra placeringskriterier, våra principer för aktieägarengagement samt ägarpolicy.

Vår svenska aktieportfölj består av ett urval av de största och mest handlade aktierna på Nasdaq Stockholm. Vår utländska aktieportfölj utgörs av stora och medelstora bolag världen över. KPA Pensions svenska respektive utländska aktieportfölj är sammansatta enligt nedan:

Svenska aktieportföljen

 • Bolagen i vårt investeringsunivers, det vill säga den grupp av bolag vi har möjlighet att investera i, screenas utifrån KPA Pensions uteslutande placeringskriterier, för att sortera bort de bolag som inte uppfyller våra kriterier.
 • Av de bolag som blir kvar väljs sedan drygt 50 bolag ut enligt en ”bäst i klassen”-princip, baserat på bolagens ESG-betyg. ESG-betyg för samtliga bolag i investeringsuniverset hämtas in, därefter exkluderas bolag med betyg BBB och lägre samtidigt som vi väljer in bolagen med högst ESG-betyg.
 • I nästa steg gör vi en intern, separat hållbarhetsanalys för att sedan eventuellt exkludera ytterligare bolag. 
 • Utöver ovan steg ska även koldioxidavtrycket från portföljen, mätt som bolagens utsläpp (scope 1 + 2) dividerat med bolagets omsättning (USD) och viktat utifrån företagets storlek i portföljen, vara lägre än koldioxidavtrycket i vårt investeringsunivers. Dessutom ska portföljens ESG-betyg vara högre än motsvarande genomsnittsbetyg för bolagen i vårt investeringsunivers.

När portföljerna är sammansatta screenas de löpande med hjälp av våra externa leverantörer av hållbarhetsdata, för att säkerställa att innehaven fortsätter att uppfylla våra placeringskriterier. Dessutom arbetar vi löpande med proaktivt påverkansarbete enligt KPA Pension påverkande placeringskriterier.

Utländska aktieportföljen

 • Bolagen i vårt investeringsunivers screenas utifrån KPA Pensions uteslutande placeringskriterier, för att sortera bort de bolag som inte uppfyller våra kriterier.
 • Av de bolag som blir kvar väljs sedan drygt 500 bolag ut enligt en ”bäst i klassen”-princip, baserat på bolagens ESG-betyg. ESG-betyg för samtliga bolag i investeringsuniverset hämtas in, därefter exkluderas bolag med betyg CCC. I energisektorn (GICS Sector Name: Energy) är endast bolag som har A eller högre i totalt ESG-betyg tillåtna, vilket innebär att energibolag med betyg lägre än A sorteras bort.
 • I nästa steg tas ytterligare 20 procent av alla bolag i varje sektor bort, baserat på bolagens ESG-betyg. Om 20 procent eller fler redan är borttagna till följd av steg 1 och 2 ska inte fler bolag tas bort. Bolag med samma betyg ska behandlas lika, vilket innebär att samtliga bolag med samma betyg ska tas bort – även om det leder till att mer än 20 procent tas bort.
 • Sedan ska även koldioxidavtrycket från portföljen, mätt som bolagens utsläpp (scope 1 + 2) dividerat med bolagets omsättning (USD) och viktat utifrån företagets storlek i portföljen, maximalt uppgå till 50 procent av koldioxidavtrycket i vårt investeringsunivers. Dessutom ska energisektorn viktas till cirka 50 procent av värdet i vårt investeringsunivers, dock maximalt 55 procent. 

När portföljerna är sammansatta screenas de löpande med hjälp av våra externa leverantörer av hållbarhetsdata, för att säkerställa att innehaven fortsätter att uppfylla våra placeringskriterier. Dessutom arbetar vi löpande med proaktivt påverkansarbete enligt KPA Pension påverkande placeringskriterier.

Räntebärande instrument

Räntor, liksom alla tillgångsslag, omfattas av våra etiska investeringskriterier och därmed sker en bedömning av emittenters lämplighet utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför varje ny investering och prövas årligen. KPA Pension söker aktivt investeringsalternativ utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi investerar endast i ett fåtal länder. Vi har sedan 2016 fokuserat på tematiska investeringar i gröna obligationer samt i hållbara (ex. sociala) obligationer från överstatliga organisationer som Världsbanken. Vi investerar endast i gröna obligationer som uppfyller Green Bond Principles, vilket bland annat reglerar innehåll och rapportering av de projekt som finansieras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

KPA Pension för löpande hållbarhetsdialoger med utgivarna av de ränteinstrument vi investerar i. Hur dessa diskussioner ser ut skiljer sig åt mellan olika investeringar. Vår utgångspunkt är alltid att välja diskussionsfrågor utifrån en väsentlighetsanalys, där vi initialt försöker identifiera vilka frågor som är mest relevanta för den aktuella utgivaren.

Specialplaceringar

Våra investeringskriterier omfattar samtliga tillgångsslag, inklusive specialplaceringar. Processen för investeringen varierar beroende på om det är en direkt eller indirekt investering.

För investeringar där KPA Pension endast blir indirekt ägare till innehav (det vill säga fondinvesteringar) sker ett noggrant arbete innan investeringen för att säkerställa att vi har ett kontraktbundet åtagande från förvaltaren att följa våra etiska placeringskriterier. Det innebär att fonden förbjuds att göra investeringar i strid med de uteslutande kriterierna, samt att de åtar sig att följa de påverkande kriterierna i sin ägarstyrning. Vi genomför även en granskning av relevant dokumentation och processer inför en investering.

Vid en direkt investering görs – utöver att säkerställa att investeringsobjektet uppfyller våra placeringskriterier – även en genomgående granskning av verksamheten i det potentiella bolaget.

Hållbarhetsarbetet i våra specialplaceringar följs upp och diskuteras årligen vid möten tillsammans med våra investeringsobjekt. För detta ändamål har vi tagit fram en checklista, en ESG questionnaire, baserad på underlag från PRI som vi utgår ifrån vid dessa möten. I de fall denna diskussion lämnar frågetecken kring investeringsobjektets hållbarhetsarbete följer vi självklart upp detta.

(k) Strategier för engagemang

KPA Pensions påverkansarbete kan delas upp i tre olika typer av dialoger:

 • Löpande dialoger med portföljbolag utan bestämd tidsram. Löpande dialog är en proaktiv strategi med fokus på långsiktiga, finansiellt väsentliga hållbarhetsfaktorer som kan påverka företagens förmåga att skapa värde. Målet är att företagen ska öka sin beredskap inom potentiella hållbarhetsrisker och se möjligheterna i att satsa ytterligare på hållbarhetsområdet.
 • Tematiska dialoger handlar om en avgränsad fråga eller bransch, exempelvis klimatarbete i stål- och cementbranschen eller vattenhantering inom dryckesindustrin. Dessa dialoger har en tydlig tidsram om vanligtvis två eller tre år och omfattar ofta fler portföljbolag än ett.
 • Incidentstyrda dialoger fokuserar på företag som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella konventioner. De avslutas först när de visar en tydlig förbättring. Om utfallet av dialogen är negativt kan exkludering bli aktuellt.

Företag och branscher skiljer sig åt i sina affärsmetoder och hur de hanterar olika utmaningar. KPA Pensions avdelning för Ansvarsfullt ägande fokuserar därför på respektive portföljbolags mest väsentliga hållbarhetsfrågor, vilket innebär att fokus för vårt påverkansarbete skiljer sig mellan olika investeringar.

(l) Valt referensvärde

Produkten följer inget jämförelseindex.