آیا بیشتر از این نشده است؟

اینکه زنان عموماً نسبت به مردان حقوق بازنشستگی بسیار کمتری دارند، کشف جدیدی نیست. بسیاری این انتخاب را می کنند که چشم بر روی این واقعیت ببندند زیرا فکر کردن به یک آینده در فقر برای آنان هراسناک است.

دیگران هم به فرآورده های بد و گرانِ پس انداز بازنشستگی پاسخ مثبت می دهند و به این امید هستند که نگرانی خود را چاره کنند.

اما به تأخیر انداختن مشکل هیچ راه حل خوبی نیست. زیرا گزینه های دیگری در دسترس هست. آنیکا کرویتزر، کارشناس شناخته شده اقتصاد خصوصی به ما یاد می دهد که کنترل وضعیت زندگی و بازنشستگی خود را در دست خودمان بگیریم. او در این کتاب ده دامی را که بایستی از آنها دوری کرد، از جمله دام زوج ها و دام کار نیمه وقت را مرور می کند.

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید. هنوز دیر نشده است!

  اختیار بازنشستگی خودتانرا در دست

Blev det inte mer än så här?

Att kvinnor i regel får en mycket sämre pension än sina män är ingen ny upptäckt. Många väljer att blunda för verkligheten eftersom tanken på en fattig framtid skrämmer.

Andra tackar ja till dyra och dåliga pensionsprodukter i tron att de ska lösa bekymret.

Men att skjuta problemet framför sig är ingen bra strategi. Det finns trots allt alternativ. Annika Creutzer, känd privatekonomisk expert, lär oss att ta makten över situationen och pensionen. Hon går i boken igenom tio fällor du ska undvika - som parfällan och deltidsfällan.

Ta makten över din pension. Än är det inte för sent! 

 Ta makten över din pension