معلومات عمومی درباره مقرری به لسان دری

به مرکز خدمات مشتریان چندلسانه ما خوش آمدید. ما می خواهیم که فرصت استفاده از مقرری KPA و محصولات و خدمات Folksam را برای همگی فراهم بسازیم. این خدمات نیازهای زندگی روزانه مشتریان ما را تأمین می کند. و این برای ما مهم است که بتوانیم به شما کمک کنیم.

به شماره 585906 0771- زنگ بزنید و ما در قسمت سوالات عمومی درباره تقاعدی به شما کمک خواهیم کرد. 

اگر سوالی در رابطه با مقرری مسلک خودتان دارید، می توانید به شمار500 650 0771 زنگ بزنید و به بهترین شکل از مرکز خدمات مشتریان مقرری KPA کمک دریافت کنید. به سوالات شما به لسان انگلیسی یا سویدنی جواب داده خواهد شد.