په پښتو ژبه د تقاعد په هکله عمومی معلومات

د مشتریانو څو ژبی خدمتی برخی ته ښه راغلاست. مونږ غواړو د کو پی آ پانښونKPA Pension او د فولکسامFolksam د محصولاتو او خدمتونو سره د آشنایی لپاره امکانات مساعد کړو، دا زمونږ د مشتریانو په روځنی ژوند که مصئونیت منځ ته راولی. او زمونږ لپاره دا مهمه ده چه ستاسره مرسته وکړو.

دغه تیلفون 06 58 59 0771  ته زنګ ووهۍ نو بیا به مونږ د تقاعد په هکله دعمومی معلوماتو په اړه ستاسو سره مرسته

د ستا د خدمتی تقاعد په هکله تر ټولو نه ښه مرسته ته کولای شی په کو پی آ پانښون کی د مشتریانو د خدمت د دغه تیلفون   500 650 0771 سره په تماس کی په لاس راوړی. هلته، پوښتنو ته په سویډنی یا انګلیسی ژبو  ځواب ورکول کیږی.