Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Tjänstepensionsförsäkrings verksamhet.

Våra kunder som sparar i en traditionell försäkring får alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

Ekonomiska nyckeltal

 

Jan-mar

2024

Jan-mar

2023

2023

2022

Premieinkomst (Mkr) 10 560 13 141 28 938 19 464
Förvaltat kapital (Mkr) 314 187 273 149 296 154 253 412
Totalavkastning (%) 3,8 3,3 7,6 -7,8
Solvensgrad (%) 242 234 232 234
Förvaltningskostnad premiebestämd (%) 0,07 0,08 0,08 0,08
Avkastningsränta (%) förmånsbestämd 0,1 1,6 5,5 -7,6
Avkastningsränta (%) premiebestämd spartid (55 år och yngre) 5,9 3,8 8,8 -7,3
Avkastningsränta (%) premiebestämd utbetalningstid (65 år och äldre)

2,1

2,1 6,3 -7,8

Hög solvensgrad visar på finansiell styrka

För ett pensionsbolag är solvensgrad det viktigaste måttet på finansiell styrka. Vår solvensgrad är hög, 242 procent. Det betyder att vi har 142 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. 

I de här bolagen har vi innehav

I tabellen ser du hur kapitalet i den traditionella försäkringen placeras (2023-12-31):

Värdeslag

Andel (%)

Räntebärande värdepapper 33
Svenska aktier 20
Utländska aktier 26
Fastigheter 9
Alternativa placeringar 12
TOTALT 100

Hållbarhetsdata

Nyckeltalen redovisar utsläpp av växthusgaser från vår egen verksamhet och utsläpp av växthusgaser från våra aktieportföljer. Energiförbrukningen avser de fastigheter KPA Pension äger. Rapporteringen sker kvartals- eller årsvis och är en del av Nettonollalliansen.

Klimatindikator

2023

2022

2021

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 53 48 40
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 95 89 96,5
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2)

4

5,1

5,3

1) Utsläpp i egen verksamhet rapporteras årsvis.
2) Tabellen visar: Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr. Det vill säga portföljens exponering av koldioxidintensiva bolag, där summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multipliceras med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning. Beräkning grundas på data i USD vilket innebär att valutakursförändringar påverkar redovisade resultat i SEK. 

För mer information, se Folksams Års- och hållbarhetsrapport.