Bolagsstyrning i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att företag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

KPA Tjänstepensionsförsäkring är ett tjänstepensionsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet utifrån tjänstepensionsregleringen, främst lagen om tjänstepensionsföretag och Finansinspektionens författningssamling i form av föreskrifter och allmänna råd.

För verksamheten gäller också interna regelverk som, i tillämpliga delar, omfattar såväl styrelseledamöter som anställda. Exempel på interna regelverk är bolagsordningen som anger verksamhetens ramar och ger en beskrivning av företaget samt arbetsordning för styrelsen, vilken bland annat tydliggör styrelsens respektive styrelseordförandens ansvar. Beslut om ändring av bolagsordningen sker på stämman. 

Se bolagsordning för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (pdf)

Den av styrelsen fastställda företagsstyrningspolicyn omfattar områden som företagsstyrningssystem, organisation, affärsstyrning, internkontrollsystem med mera. Bland de viktigare interna reglerna kan även nämnas företagets etiska riktlinjer som reglerar hur företrädare för KPA Tjänstepensionsförsäkring uppträder i olika situationer.

Det är styrelsen som ytterst ansvarar för företagets organisation och för förvaltningen av dess angelägenheter. Det är styrelsen som ansvarar för företagets interna styrning och kontroll, och som ansvarar för att det finns policyer och en organisation för det operativa arbetet kring detta.

Kod för bolagsstyrning

Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden), senast reviderad den 1 januari 2020, vänder sig i första hand till företag noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. De företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men ska då lämna förklaringar till avvikelserna.

KPA Tjänstepensionsförsäkring har två miljoner försäkrade kunder och hos dessa finns självklart ett stort och berättigat intresse att veta hur företaget sköts. Det ligger också i företagets intresse och affärsidé att vara så öppen som möjligt mot kunder och andra intressenter i gruppens företag. KPA Tjänstepensionsförsäkring har därför valt att tillämpa Koden främst för att tillgodose dessa intressen. 

Avvikelser från bolagskoden och skäl för dessa

Avvikelse har gjorts avseende att styrelsen minst en gång per år ska träffa bolagets revisor utan närvaro av vd eller annan person från företagsledningen. Avvikelse har även gjorts avseende styrelsens, vd:s, valberedningens och revisors närvaro vid årsstämma.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse ska årligen i en bolagsstyrningsrapport informera om hur bolagsstyrningen fungerar i bolaget och hur bolaget tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten ingår i årsredovisningen för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

Här hittar du rapporter och riktlinjer för samtliga KPA-bolag

Hållbarhetsredovisning

KPA Pension har publicerat hållbarhetsredovisningar sedan 1998. Det handlar om att vi ska bedriva ett transparent hållbarhetsarbete som går att jämföra över tid. Målgruppen är kunder, ägare, arbetsmarknadens parter och medarbetare men även en intresserad allmänhet. Från 2022 ingår vår klimatrapportering enligt TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen granskas externt av revisionsföretaget EY. 

Här hittar du alla hållbarhetsredovisningar

Styrelse

Styrelsen ansvarar för företagets övergripande organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter inom de ramar som bolagsstämman och externa regelverk ger. Styrelsen fastställer årligen sin egen arbetsordning. En av ledamöterna utses med stöd av bolagsordningen till ledamot av företagets styrelse med särskilt uppdrag att tillvarata försäkringstagarnas intressen. Ledamoten utses av Kommunal. 

Styrelseledamöter

Camilla Larsson Vd KPA Tjänstepensionsförsäkring AB
Anders Henriksson Ordförande SKR, ordförande KPA Tjänstepensionsförsäkring AB
Johan Ingelskog Avtalssekreterare Kommunal
Maria Liljedahl Senior rådgivare Folksam Liv
Katrin Röcklinger Enhetschef AO Liv
Lena Dahl Vd SKR företag
Annika Wallenskog Chefsekonom SKR
Malin Rylander Olsson-Lejon Enhetschef Ekonomi & Finans
Lars Fresker Ordförande OFR
Peter Danielsson Andre vice ordförande SKR
Karin George af Klercker Sektionschef IT Liv & Pension
Thomas Månsson Arbetstagarrepresentant
Anette Nordlöf Arbetstagarrepresentant suppleant

Externa revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young är vald till revisor till 2024 års stämma. Kenneth Strömberg och Anders Röhfors är ordinarie lekmannarevisorer och Samuel Klippfalk och Bjarne Hald är suppleanter för lekmannarevisorerna fram till och med 2024 års årsstämma.

Vd och företagsledning

KPA Tjänstepensionsförsäkrings vd är direkt underställd styrelsen. Vd svarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. En skriftlig instruktion som styrelsen fastställer reglerar det ansvar och de befogenheter som gäller för vd. Vd för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB är Camilla Larsson. 

Se vår organisation

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda tillsättning av styrelse och revisor i företaget. Valberedningen ska, med beaktande av bolagsordningens bestämmelser och av stämman fastställd process för lämplighetsprövning, föreslå stämman val av styrelseledamöter och revisorer. Vidare ska valberedningen lämna stämman förslag på arvoden som ska utgå till styrelseledamöter och revisor. Intill 2024 års bolagsstämma är Ylva Wessén, Katrin Röcklinger, Lena Dahl och Anders Henriksson utsedda till ledamöter i valberedningen.

Läs valberedningsinstruktionen (pdf)