Så fungerar etiska placeringar

Vi förvaltar i dagsläget mer än 200 miljarder kronor för våra kunders räkning. Det ger oss stora möjligheter till påverkan.

Dels genom att välja investeringar som direkt bidrar till klimatomställning och samhällsnytta och dels genom att utesluta företag inte lever upp till våra krav. Det är därför vi aldrig investerar i bolag som producerar vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi. Vi är också aktiva ägare som för dialoger och ställer krav på bolagen i frågor som rör miljö, klimat, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Så placerar vi pensionspengarna

För att uppnå god riskspridning fördelar vi innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader. Vår uppgift är att säkerställa att risknivån. Styrelsen fastställer varje år en placeringspolicy. Där anges hur tillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen.

Tillgångsslag Andel (%)
Räntebärande tillgångar 50
Aktier 38
Fastigheter 9
Specialplaceringar 3
TOTALT 100

 

Vi har etiska placeringskriterier

Våra etiska placeringskriterier är centrala för oss när vi placerar våra kunders pensionspengar. Vi har därför tagit fram finansiella riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det är vår styrelse som har fattat beslut om våra etiska placeringskriterier. Vi väljer placeringar utifrån både påverkande och uteslutande kriterier.

Påverkande kriterier

De påverkande kriterierna handlar om hur vi tar ansvar som ägare. Vår
utgångspunkt är alltid att försöka påverka våra innehav i en mer hållbar riktning. Om vi märker att en tillgång inte motsvarar vår syn på hållbarhet efter påverkansdialoger kan vi välja att sälja. Genom våra placeringar påverkar vi innehaven i frågor som rör miljö och klimat, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Uteslutande kriterier

De uteslutande kriterierna avgör om vi kan investera eller inte. Vi investerar inte i företag som tillverkar vapen, tobak, alkohol, kommersiellt spel, pornografi eller bolag där över 30 procent av omsättningen kommer från kol. 2019 beslutade vi att inte heller investera i energibolag där 10 procent eller mer av omsättningen kommer från oljesand. 

Vi utvärderar varje investering

Tillsammans med Folksams avdelning Kapitalförvaltning och hållbarhet gör vi kontinuerliga utvärderingar av både möjliga och befintliga investeringar, för att se till att de stämmer överens med våra placeringskriterier. Vi anlitar även ett externt företag, Sustainlytics, för att löpande kontrollera och följa upp företagen som vi investerar i.

Hur den dagliga förvaltningen sköts

Förvaltningen av våra aktieinnehav sköts av portföljförvaltare på Swedbank Robur som dagligen kontrollerar våra innehav.

Hållbarhet i vårt fondutbud

De fonder vi erbjuder förvaltas av Swedbank Robur. Det innebär att våra fonder både måste leva upp till våra etiska placeringskriterier och till fondförvaltarens egna hållbarhetskrav. Hänsyn till hållbarhet är en del i investeringsprocessen och förvaltningen. Fondförvaltarna arbetar både genom att välja in bolag utifrån hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska frågor och välja bort de bolag som strider mot våra etiska placeringskriterier.

Våra fonder granskas regelbundet för att säkerställa att bolagen lever upp till kraven. Om ett bolag i en fond bryter mot något av våra investeringskriterier kan det underkännas från investering.