hjarta_709x380.jpg

Så fungerar etiska placeringar

Vi förvaltar i dagsläget mer än 200 miljarder kronor för våra kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka de företag vi investerar i att arbeta för en hållbar utveckling.

För att uppnå god riskspridning fördelar vi innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader. Vår uppgift är att säkerställa att risknivån. Styrelsen fastställer varje år en placeringspolicy. Där anges hur tillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen.

KPA Pensionförsäkrings förvaltade kapital december 2018

Så här placerar vi dina pengar (dec 2019):

Värdeslag

Andel (%)

Svenska räntepapper 44
Svenska aktier 15
Utländska räntepapper 5
Utländska aktier 23
Fastigheter 9
Specialplaceringar 4
Totalt 100

 

Vi har etiska placeringskriterier

Våra etiska placeringskriterier är centrala för oss när vi placerar våra kunders pensionspengar. Vi har därför tagit fram finansiella riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det är vår styrelse som har fattat beslut om våra etiska placeringskriterier. Vi väljer placeringar utifrån både påverkande och uteslutande kriterier.

Påverkande kriterier

Vi påverkar de företag vi investerar i att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter och att arbeta mot korruption. Vi tror på påverkan, inte minst i klimatfrågan spelar ansvarsfulla investerare en viktig roll. Genom globala samarbeten mellan pensionsförvaltare kan de många miljoner pensionssparare som finns bakom ägandet påverka oljebolagen i rätt riktning.

Uteslutande kriterier

Vi utesluter verksamheter som inte stödjer våra kunders vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Det betyder att vi inte investerar i verksamheter vars produkter skadar människor och miljö, som vapen, tobak, pornografi, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Vi investerar inte i företag vars omsättning från kol är över 30 procent. Vi investerar inte heller i bolag där mer än 10 procent av intäkterna kommer från oljesand. 

Obligationer och fastigheter

Räntepapper utgör en trygg grund i våra placeringar. Vi analyserar företagsobligationer med samma utgångspunkt som vi analyserar aktier. Från och med 2016 investerar vi i gröna/hållbara obligationer som emitteras i enlighet med de etablerade riktlinjerna Green Bond Principles/Social Bond Guidelines eller Climate Bonds Standard. Vi ska följa upp de investeringar vi gjort genom att utifrån årlig kontakt med emittenten, göra en bedömning om de lever upp till utlovad standard och eventuella andra åtaganden.

Investeringar i fastigheter styrs av vår fastighetspolicy. Vi har som långsiktigt mål att de fastigheter vi äger ska miljöcertifieras enligt energiledningssystem som Green Building eller Miljöbyggnad.

 

Vi utvärderar varje investering

Tillsammans med Folksams avdelning Kapitalförvaltning och hållbarhet gör vi kontinuerliga utvärderingar av både möjliga och befintliga investeringar, för att se till att de stämmer överens med våra placeringskriterier. Vi anlitar även ett externt företag, Global Engagement Services (GES), för att löpande kontrollera och följa upp företagen som vi investerar i.

Hur den dagliga förvaltningen sköts

Förvaltningen av våra aktieinnehav sköts av portföljförvaltare på Swedbank Robur som dagligen kontrollerar våra innehav.

 

Vi använder vårt ägande för att påverka

Vi förvaltar väldigt mycket pengar. Med det följer ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att påverka bolag att ta ansvar. Vi använder oss därför av det inflytande som ägandet i företagen ger. Det gör vi genom att vara en aktiv ägare, till exempel röstar vi på bolagsstämmor och jobbar med opinionsbildning för att påverka företagen till att göra förbättringar för människa och miljö.

Den interna bolagsstyrningskommittén inom Folksam Kapitalförvaltning har möten fyra gånger om året. Kommittén:

  •  godkänner eller underkänner bolag för investering

  • diskuterar eventuella incidenter i de företag vi investerar i

  • som sista utväg beslutar om försäljning av vårt aktieinnehav i de företag som inte lever upp till våra krav enligt de påverkande kriterierna.

Låga koldioxidavtryck i vårt ägande

Vi var tidigt ute våren 2014 med att börja mäta vårt koldioxidavtryck i investeringsportföljen, det vill säga hur mycket de bolag vi investerar i belastar miljön. Vid en branschjämförelse ligger vi bra till med låga koldioxidavtryck. Hösten 2014 gick vi med i ett internationellt initiativ, Montreal Carbon Pleadge, som innebär ett åtagande att fortsätta mäta och redovisa klimatpåverkan. Sedan 2014 har vi inskrivet i vår hållbarhetsstrategi att minska klimatpåverkan genom investeringarna. Vårt arbete med påverkansarbete sker genom Folksams koncerngemensamma avdelning Kapitalförvaltning och hållbarhet. De företräder oss som ägare när de själva eller tillsammans med andra ägare påverkar de noterade bolagen att minska sin fossilexponering.

Läs mer om hur vi påverkar

 

Relaterade artiklar

jordglob.jpg

Vi påverkar företag att ta ansvar

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den.

Läs mer

Vi utesluter skadlig verksamhet

En del varor och tjänster kan påverka människors hälsa och välmående negativt och är inte förenliga med vår vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför har vi valt att inte investera i vissa typer av verksamheter.

Läs mer