jordglob.jpg

Vi påverkar företag att ta ansvar

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den.

För att trygga våra kunders pensionspengar undersöker vi alltid vilka eventuella risker som finns i de bolag vi investerar i. Vi ser både till deras finansiella risk och hur de sköter sig inom områden som miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Hittar vi förbättringsområden försöker vi påverka företagen att minimera sina risker så att de står bättre rustade för framtiden.

Det här sättet att påverka företag kallas också för bolagsstyrning. Målet med vår bolagsstyrning är den ska ge en trygg avkastning för våra kunder och samtidigt överensstämma med vår vision och våra etiska placeringskriterier.

De här bolagen har vi innehav i

Vi analyserar och betygsätter

Swedbank Robur utför etisk screening av alla investeringar och vi anlitar även fristående konsultfirmor för olika analystjänster. På så sätt säkerställer vi att placeringskriterierna följs och ligger till grund för vilka bolag vi väljer att föra en djupare dialog med.


Vi har dialog med företag 

Som ägare arbetar vi för en hållbar utveckling i alla våra tillgångsslag. Det gör vi genom påverkansdialoger och samarbeten, röstning och bolagsstämmor, valberedningar och grupptalan.

Vi för både normbaserade och proaktiva dialoger – själva eller tillsammans med andra investerare. När vi tillsammans med andra investerare driver frågor har vi större möjlighet att göra våra röster hörda, speciellt i bolag där vi har mindre ägande.

Normbaserade dialoger är ett resultat av att ett företag brutit mot en norm. En norm kan utgöras av internationella konventioner om tex. mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption eller våra egna etiska placeringskriterier. Om vi får information om att ett bolag vi äger aktier i bryter mot en norm inleder vi dialog genom leverantören Sustainalytics. Förhoppningsvis räcker detta för att incidenten ska upphöra, men om dialogen inte leder till bättring kan vi sälja innehavet.

Proaktiva dialoger inleder vi för att påverka företagen att agera mer hållbart. Ett sätt att föra proaktiva dialoger är att ställa frågor på bolagsstämmor.

Vi röstar på bolagsstämmor

KPA Pension medverkar vid de svenska bolagsstämmorna där vi har aktieinnehav. Under 2019 röstade vi på 37 svenska bolagsstämmor. Om du vill veta mer om hur vi arbetade med bolagsstyrning under 2019 kan du läsa vår bolagsstämmorapport. I denna rapport kan ni läsa samtliga frågor som KPA Pension ställde vid årsstämmorna. Vi har ställt frågorna till bolagens verkställande direktörer och vi har skrivit ned svaren som vi uppfattat dem.

 Bolagsstämmorapport 2019

Vi tar fram rapporter

Dessutom tar vi regelbundet fram rapporter om hållbart företagande och driver opinion om etik och företagande.

Vi lyssnar och ger råd

Ibland får vi information genom vår granskning, via medier eller andra kanaler att någonting inte står rätt till inom ett företag. Det kan handla om anklagelser för brott mot mänskliga rättigheter, korruption eller miljö. Vi kontaktar då bolaget och ber det lägga fram sin syn saken. Sedan kan vi komma med förslag på hur vi tycker att det ska gå vidare, till exempel att införa rutiner och riktlinjer inom viktiga områden.

Försäljning sista utvägen

Når vi en punkt när bolaget inte är villigt att lyssna på oss, ändra sig och medvetet fortsätter att bryta mot våra påverkande kriterier, så kan vi besluta att sälja vårt aktieinnehav.

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

 Bolagsstämmorapport 2019