jordglob.jpg

Vi påverkar företag till att ta ansvar för människa och miljö

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den. Därför använder vi vårt aktieinnehav för att påverka bolagen i frågor som rör människor och miljö.

För att trygga våra kunders pensionspengar undersöker vi alltid vilka eventuella risker som finns i de bolag vi investerar i. Vi ser både till deras finansiella risk och hur de sköter sig inom områden som miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Hittar vi förbättringsområden försöker vi påverka företagen att minimera sina risker så att de står bättre rustade för framtiden.

Det här sättet att påverka företag kallas också för bolagsstyrning. Målet med vår bolagsstyrning är den ska ge en trygg avkastning för våra kunder och samtidigt överensstämma med vår vision och våra etiska placeringskriterier.

De här bolagen har vi innehav i

Vi analyserar och betygsätter

Swedbank Robur utför etisk screening av alla investeringar och vi anlitar även fristående konsultfirmor för olika analystjänster. På så sätt säkerställer vi att placeringskriterierna följs och ligger till grund för vilka bolag vi väljer att föra en djupare dialog med.


Vi har dialog med företag 

Vi arbetar med påverkan på flera sätt. Det kan vara att vi tar personlig kontakt genom brev och telefonkonferenser eller träffar företagen, då vi kommer med rekommendationer och tips om hur de kan bli bättre på att arbeta med de risker som finns i deras verksamhet. För ett energibolag kan det till exempel vara nödvändigt att analysera vilka miljö- och klimatrisker som finns vid en viss typ av energiframställning. För bolag som ska starta verksamhet i ett nytt land kan det komma frågor om korruption eller risk för brott mot mänskliga rättigheter.

Dialogen ger oss en möjlighet att påverka företagen och ger en värdefull kunskap om hur de arbetar med de här frågorna.


Vi röstar på bolagsstämmor

KPA Pension medverkar vid de svenska bolagsstämmorna där vi har aktieinnehav. Under 2018 röstade vi på 34 svenska bolagsstämmor. Om du vill veta mer om hur vi arbetade med bolagsstyrning under 2018 kan du läsa vår bolagsstämmorapport. I denna rapport kan ni läsa samtliga frågor som KPA Pensions ställde vid årsstämmorna. Vi har ställt frågorna till bolagens verkställande direktör och vi har skrivit ned svaren som vi uppfattat dem.

 Bolagsstämmorapport 2018

Vi tar fram rapporter

Dessutom tar vi regelbundet fram rapporter om hållbart företagande och driver opinion om etik och företagande.

Vi lyssnar och ger råd

Ibland får vi information genom vår granskning, via medier eller andra kanaler att någonting inte står rätt till inom ett företag. Det kan handla om anklagelser för brott mot mänskliga rättigheter, korruption eller miljö. Vi kontaktar då bolaget och ber det lägga fram sin syn saken. Sedan kan vi komma med förslag på hur vi tycker att det ska gå vidare, till exempel att införa rutiner och riktlinjer inom viktiga områden.

Försäljning sista utvägen

Når vi en punkt när bolaget inte är villigt att lyssna på oss, ändra sig och medvetet fortsätter att bryta mot våra påverkande kriterier, så kan vi besluta att sälja vårt aktieinnehav.

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

 Bolagsstämmorapport 2018
 Bolagsstämmorapport 2017
 Bolagsstämmorapport 2016
 Bolagsstämmorapport 2014
 Bolagsstämmorapport 2013