Vi utesluter skadlig verksamhet

En del varor och tjänster kan påverka människors hälsa och välmående negativt och är inte förenliga med vår vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför har vi valt att inte investera i vissa typer av verksamheter.

De uteslutande kriterierna sätter de yttre ramarna för vår placeringsverksamhet och avgör om vi kan investera eller inte.

Vi utesluter:

Toleransnivåer:

Vapen 0 % av omsättningen
Tobak <1 % av omsättningen/10 miljoner kronor (tillverkning), <5 % av omsättningen (distribution) 
Alkohol <1 % av omsättningen/10 miljoner kronor
Kommersiellt spel <1 % av omsättningen/10 miljoner kronor
Pornografi 0 % av omsättningen
Icke-medicinsk cannabis <5 % av omsättningen
Utvinning av kol <5 % av omsättningen
Kolanvändning i energibolag <30 % av omsättningen
Oljesand <10 % av omsättningen

Vår ambition är att ingen del av omsättningen ska komma från oönskade verksamheter. Brist på data och information kan dock skapa situationer där vi inte kan vara helt säkra på att det inte finns något otillåtet inom ett bolags verksamhet och av den anledningen kan toleransnivåerna vara något högre. För kol och oljesand har vi valt högre toleransnivåer för att möjliggöra ägande i syfte att medverka till företagens och branschens omställning till fossilfritt.

De fonder vi erbjuder innehåller inte bolag som tillverkar vapen, alkohol, spel, pornografi, icke-medicinsk cannabis och tobak. Gränsvärdena kan i vissa fall av praktiska skäl skilja sig från gränserna i vår egen förvaltning. Förutom fondbolagens egna kontroller screenar vi fonderna halvårsvis för att säkerställa att fonderna inte innehåller bolag i dessa branscher.

Så här jobbar vi med uteslutande kriterier:

  • Är ett företag intressant att investera i kontrollerar vi först att det inte är verksamt inom de branscher vi uteslutit. Sedan stämmer vi av att det är godkänt enligt våra påverkande kriterier.
  • Är vi osäkra på något företag avstår vi från placering.
  • Två gånger per år genomlyser vi samtliga bolag och stämmer av deras verksamhet mot våra etiska kriterier. 
  • Vi bevakar vårt innehav dagligen för att vara säkra på att bolagen håller sig inom våra etiska kriterier.
  • Om ett av våra innehav gått från att vara godkänt till ej godkänt, eller om vi av misstag placerat i någon verksamhet som inte är godkänd enligt våra uteslutande kriterier, säljer vi innehavet så snart det är möjligt.
  • Våra externt förvaltade fonder följs upp, både av oss och av fondförvaltarna.

Investeringsregler

Vi strävar efter att överhuvudtaget inte investera i något företag som faller inom ramen för våra uteslutande kriterier. Av praktiska skäl tillåter vi dock upp till tio miljoner kronor, eller en procent av rapporterad årsomsättning, på grund av komplicerade ägarstrukturer vilket kan fördröja upptäckten av att bolaget inte längre är investeringsbart enligt våra kriterier. För externt förvaltade fonder kan gränsdragningarna skilja sig något beroende på fondernas egna bestämmelser.